သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 October 2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) လႄႈ သိုၵ်းပလွင်ႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မူႇၸေႊ – လႃႈသဵဝ်ႈ လႆႈပိၵ်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် သေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ RFA ဝႃႈ “ၸွမ်းၼင်ႇၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇမႃးဝႃႈ တီႈႁိမ်းတိၼ်လွႆသၢမ်သိပ်းၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်း TNLA ႁႅင်းသိုၵ်း မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းဝႆႉယူႇ ၼႆသေ  သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လႆႈၵႂႃႇ ၵူတ်ႇထတ်းၼႃႈလိၼ် ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ လႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:00 မူင်း ထိုင် 09:05 မူင်း ၽၢႆႇ TNLA ထွႆဢွၵ်ႇၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း ဢွၼ်တၢင်း” ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႉၶၢႆ

တၢင်းၽၢႆႇသိုၵ်း TNLA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ TNLA တပ်ႉၸုမ်းမၢႆ 5 ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈလွႆသၢမ်သိပ်း မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်းထိုင် 09:30 မူင်း ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်း 14:40 မူင်းထိုင် 18:20 မူင်း ပဵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈ (မရူဖကာ) ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:50 မူင်းထိုင် 18:20 မူင်း ပဵၼ်တီႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူၺ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2019 သိုၵ်း TNLA , AA , MNDAA လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် တေႃႇထိုင် ပီႊ 2019 သဵင်ႈၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇသိုၵ်း TNLA လႄႈ AA တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း