သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ SNA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 6 May 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် (SNA) သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈထမၼ်ႇသီ (ထမံသီ) ၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးထုၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် (SNA) လၢတ်ႈၼႄတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Voice of Shan-Ni ဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း SNA ႁဝ်းၶႃႈ သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈထမၼ်ႇသီၼႆ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယူႇ၊ လွင်ႈတူၵ်းသုမ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း သိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 5 May 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးလႅင် (SNA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်ႁိၼ် (ကောင်ဟိန်) ၸႄႈဝဵင်းၶမ်းတီႈ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်း 5 ၵေႃႉသေ ၽၢႆႇ SNA တႄႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း SNA ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်ႁိၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉၶလယ 52 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၶမ်းတီႈ လႄႈ တပ်ႉၶလယ 222 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း သွင်တပ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
Photo – SNA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း