သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ SSPP/SSA , MNDAA , AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ယူႇဝႆႉတပ်ႉလဵဝ်ၵၼ် တီႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းတူၵ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းပေႃႈ ဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁိုင်ဝႆႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် တင်းၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 December 2020 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ထိုင် ၵၢင်ၶိုၼ်း သေ ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ  ၵမ်ႈၽွင်ႈ တိုၵ်ႉလိုဝ်ႉၵၢၼ် ၽႂ်မၼ်း လႄႈ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတင်းႁိူၼ်းၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ ၊ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇသေ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းတႄႉ ဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈၼႆႉ မီးသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းၼမ်ဝႆႉ လႄႈ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်းလႂ်တင်းၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၵၼ် ၊ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတႄႉ တႅၵ်ႇတီႈလွႆၵွင်းတုၺ် ၼၼ်ႉၶႃႈ ၊ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ မီးသိုၵ်းၶၢင် ၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၊ သိုၵ်း SSPP ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းဝႆႉၶႃႈ ၊ လွင်ႈသိုၵ်း AA ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်သေ မႃးတူင်ႉၼိုင်ထိုင် မိူင်းပေႃႈ တႄႉ ၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တင်းၽၢႆႇ SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ  မိူဝ်ႈယၢမ်း 5:56  မူင်း ထိုင် 8:15 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 79 ႁႅင်းၵူၼ်း 60 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း တီႈလွႆၵွင်းတုၺ် ဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၊ တပ်ႉဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပၵ်းတီႈယူႇဝႆႉ ၼိူဝ်လွႆၵွင်းတုၺ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ် SSPP/SSA , MNDAA , AA ယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ် December 2020 ၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႆႉဝႃႈ KIA,TNLA,AA,MNDAA လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 4 ၸုမ်းၼႆႉ တူဝ်ႈတၼ်း တႃႇတေႁူပ်ႉဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်တွပ်ႇဝႃႈႁိုဝ် ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႆႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်းဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်း TNLA,AA,MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉၽၢႆႇလဵဝ် တေႃႇထိုင်ပီႊ 2020 သဵင်ႈလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းဝႆႉ တေႃႇထိုင်ပီႊ 2020 သဵင်ႈမိူၼ်ၵၼ်သေ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မီးၸုမ်းသိုၵ်း AA ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းပႃး ဝႃႈၼႆ။

SSPP/SSA ဢမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ၸွမ်း TNLA,AA,MNDAA သေတႃႉ SSPP/SSA ပဵၼ်ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း လႄႈ ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ဝႆႉ လႄႈ ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ် SSPP/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝႆႉၼႃႈလိၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း မၢႆ 3 ထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။

SSPP/SSA,TNLA,AA,MNDAA,KIA,NDAA,UWSA 7 ၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်သေ ပဵၼ်ပႃးလုၵ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် FPNCC လႄႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၸိူဝ်း ဢမ်ႇပႆႇတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း