သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 24 September 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 05:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 45 ၊ ၶလယ 242 လႄႈ  ၽၢႆႇသိုၵ်း TNLA ပဵၼ်တပ်ႉၵွင် 223 ၊ တပ်ႉၸုမ်း 5 ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 10:50 မူင်းၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇယဵၼ်လူင်းလႄႈ သွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ဝႆႉ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 242 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၢၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) မၢႆ – 16 ၊ တပ်ႉၶလယ 45 ၼႆႉ ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ သေ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း ၼႂ်းတိူင်းသိုၵ်းလူင် 5 တိူင်း (မိူင်းတႆး 4 တိူင်း မိူင်းၶၢင် 1 တိူင်း) ၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းမူတ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 September 2019 ၼႆယဝ်ႉ ၊ ဝၼ်းထီႉ 20 September 2019 သိုၵ်း TNLA , AA , MNDAA 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ တေၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 31 December 2019 (ပီႊသဵင်ႈ) လႆႈႁူႉၸွမ်းၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း