သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈၵွင်ႈ 11 လဝ်း တီႈမူႇၸေႊ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇ တႃႈႁိူဝ်းတေႃႇယွတ်ႈ ပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သေ ထူပ်းႁၼ်ၵွင်ႈ 11 လဝ်း တီႈၼႂ်းလွတ်ႇၼမ်ႉလူင် တႂ်ႈလိၼ် ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈၵွင်ႈ 10 လဝ်း တီႈမူႇၸေႊ

ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 January 2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 မူင်းပၢႆ ၽွင်းၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းသဵင်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵႂႃႇ တႃႈႁိူဝ်းတေႃႇယွတ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈထူပ်းႁၼ် ၵွင်ႈ 11 လဝ်း မႅၵ်ႉၵွင်ႈ 9 ဢၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ ဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း ဢဝ်ထူင်သီၶဵဝ် ပူၵ်ႉႁေႃႈဝႆႉတီႈ ၼႂ်းလွတ်ႇၼမ်ႉလူင် တႂ်ႈလိၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၶွင်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ်လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 January 2020 ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈၵွင်ႈတင်းၼမ် တီႈၼႂ်းထမ်ႈတီႈၼိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ ၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း