သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ တပ်ႉ ၶွင် သိုၵ်းၶၢင် KIA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼၢၼ်ႇသၢၼ်ႇယၢၼ် ၸႄႈဝဵင်းဝၢႆးမေႃႇ မိူင်းၶၢင် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈတပ်ႉၶွင် KIA ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 04 December 2019 ဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 29 November 2019 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းမွၵ်ႈ 12:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈတူဝ်တၢႆၵူၼ်းသိုၵ်း KIA 1 ၵေႃႉ ၊ မၢၵ်ႇသွတ်ႉ 107 MM 1 ၶိူင်ႈ ဢၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ KIA ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇထႅင်ႈတင်းၼမ်  လႄႈ သိမ်းလႆႈပႃးတပ်ႉၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ ၊ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30 November ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်းၽၢႆႇ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် KIA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉၶၢမ်ႇတိုၵ်း ၼႃႈသိုၵ်းႁဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸုမ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႈတႄႉယူႇ ၊ လွင်ႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉလီလီ ၸွင်ႇၸႂ်ႈၶွင် တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းမူတ်း ၊ တပ်ႉၶၢမ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼၼ်ႉ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉၵွင် 18 တပ်ႉၸုမ်း မၢႆ 5 ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၼ်တင်း သိုၵ်း TNLA , NDAA , SSPP , MNDAA , AA , UWSA သေ ၶဝ်ႈပဵၼ်ဝႆႉပႃးလုၵ်ႈၸုမ်း ၶွမ်ႇမတီႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် FPNCC ဢၼ်ၸုမ်း ဝ UWSP ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း