သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢဝ်လၢႆပႅတ်ႈၶဝ်ႈသၢၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း 3,000 ပၢႆ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈတဵင်ႇၺူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး မိူင်းရၶႅင်ႇ ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇဢဝ်လၢႆပႅတ်ႈၶဝ်ႈသၢၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢဝ်လၢႆပႅတ်ႈၶဝ်ႈသၢၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း
“ႁၢင်ႈ − ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝၢၼ်ႈတဵင်ႇၺူဝ်ႇ”

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပွင်ႇလၢတ်ႈသင်တီႈၽႂ်လႂ်သေ ဢဝ်ၵႃးလူင် ၵႂႃႇဢဝ်လၢႆပႅတ်ႈ ၶဝ်ႈသၢၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၸမ် 600 ထူင် ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈတဵင်ႇၺူဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၵူႈလိူၼ် ဝႃႈၼႆ။

သင်ႇၶၸဝ်ႈ တူၼ်ၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႃးလူင် 2 လမ်း သေ ၵႂႃႇတၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် ၶွင်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၊ ဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးတၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ်ၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈပွင်ႇလႅင်းဝႆႉလူင်ႈၼႃႈသင် ၊ ဢွင်ႈတီႈႁူင်းပၢႆႈၽေးၼၼ်ႉ  ယွၼ်ႉၼမ်ႉၼမ်/ၶိုၼ်ႈ လႄႈ ၽူႈၵုမ်းႁူင်းပၢႆႈၽေး လႆႈဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ် မႃးဝႆႉတီႈၵျွင်း ၵူႈလိူၼ်ယဝ်ႉ − ဝႃႈၼႆ။

ဢူးဝေႇလႃႉဢွင်ႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဝၢၼ်ႈတဵင်ႇၺူဝ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ − ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် မႃးပွင်ႇလၢတ်ႈၼႄယူႇ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးဢဝ်ၶဝ်ႈသၢၼ်ၵႂႃႇ ၸမ် 600 ထူင်ၼႆႉ ၊ လွင်ႈတၢင်းမၼ်းၵေႃႈ လႆႈတၢင်ႇထိုင်ဝႆႉတီႈ ၽူႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၸႄႈဝဵင်း လႄႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈဝႆႉယူႇ − ၼႆလႆႈႁၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢဝ်လၢႆပႅတ်ႈၶဝ်ႈသၢၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း
“ႁၢင်ႈ − ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝၢၼ်ႈတဵင်ႇၺူဝ်ႇ”

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ ၵႂႃႇမီးတီႈဝၢၼ်ႈတဵင်ႇၺူဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလႂ် လႄႈ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉလႂ် ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း။

တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် လႄႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ် ၊ တင်းၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈသိုၵ်း/ၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးဢွင်ႈတီႈ  သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တူင်ႉၼိုင် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉဝႆႉၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း