သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵွင်းၶႃး

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵွင်းၶႃး (KDA) ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်း ဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၢပ်ႈပၼ်တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵွင်းၶႃး

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 February 2020 ထိုင် 26 March 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵွင်းၶႃး၊ ဝၢၼ်ႈၵွင်းၶႃႈ တင်းဝၢၼ်ႈလွႆၶၢင် ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉ ၶၢႆသေ သိမ်းလႆႈယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵွင်းၶႃး (KDA) ဢဝ်ၵွင်ႈဢၢပ်ႈပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵွင်းၶႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉၸႅတ်ႈထၢမ်မိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 March 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝၼ်းထီႉ 29 March 2020 ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵွင်းၶႃး (KDA) လႆႈဢဝ်ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးၵႂႃႇတၢင်းမူတ်း ႁူမ်ႈ ၵွင်ႈၵူႈသႅၼ်း 1,858 လဝ်း ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 508,937 လုၵ်ႈ ၊ မၢၵ်ႇလူင် 2,197 လုၵ်ႈ ၊ မၢၵ်ႇပွမ်း 1,095 လုၵ်ႈ ၊ မၢၵ်ႇယဵပ်ႇ/မၢၵ်ႇၽႃႇ 29 လုၵ်ႈ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်သိုၵ်းထႅင်ႈတင်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵွင်းၶႃး (KDA) ၼႆႉ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA) မိူဝ်ႈ ပီႊ 1991 သေ ၶိုၼ်းၸႂ်ႉၸိုဝ်ႈ (Kachin Defense Army – KDA) ဝၢႆးမႃး ၶိုၼ်းယွမ်းႁပ်ႉႁဵတ်းပဵၼ် ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵွင်းၶႃး ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈပီႊ 2009 ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း