သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈၼိုင်ႈလိူၼ်

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈသိုၵ်း/ၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ်သေ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မီးၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈၼိုင်ႈလိူၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 29 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၵႂႃႇဝႃႈ ဢၼ်လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈသိုၵ်း/ၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 September 2020 ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 30 September 2020 ဝႆႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် တေၶိုၼ်းသိုပ်ႇတေႃႇဢႃႇယုထႅင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈလိူၼ် ဝၼ်းထီႉ 01 October 2020 ထိုင် 31 October 2020 သဵင်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇပႃးဢွင်ႈတီႈတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ (AA) တူင်ႉၼိုင် ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းထႅင်ႈၼိုင်ႈလိူၼ်

လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ၸုမ်းလႂ် ႁတ်းႁပ်ႉႁွင်းလႆႈဝႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေဢမ်ႇပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်းတေႃႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ တေဢမ်ႇယႃႉၵဝ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းလိုဝ်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈသိုၵ်း/ၵိုတ်းတိုၵ်း ၽၢႆႇလဵဝ်ၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် သူင်ႇၶဝ်ႈၸူးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပိုတ်ႇပၢင်တိုၵ်း တေႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ မီးမႃးတင်းၼမ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း