သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း COVID-19 သေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး တီႈလၢၼ်ႇဝဵင်းပၢင်ႇဢူး

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းဢွၵ်ႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး တီႈလၢၼ်ႇဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ၼႅၼ်ႈၼႃ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢဝ်လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသေ ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဢၼ်ယၢမ်ႈထုၵ်ႇၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းတီႈလၢၼ်ႇ ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၶဝ်ၸႂ်ႉႁဝ်းၶႃႈလူင်းလူတ်ႉၵႃးတင်းသဵင်ႈသေ လၢတ်ႈဝႃႈ တေၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆလႄႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် တမ်သႂ်ႇၼႂ်းၶူႈၼင်ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ၊ ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 သေတႃႉ တေလႆႈၵႂႃႇႁူင်းပလိၵ်ႈၼႆသေ ဢဝ်လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တေႃႉသူင်ႇႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး တီႈလၢၼ်ႇၵျွၵ်ႉတွင်ႇ တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းပၢင်ႇဢူးၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၶဝ် ဢဝ်ဢွၵ်ႇၼႄ ၶႅပ်းဝႂ်ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်၊ ပေႃးဢမ်ႇဢဝ်ဢွၵ်ႇၼႄလႆႈၼႆ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼမ်ႉမုၵ်ႈသႂ် တမ်သႂ်ႇၼႂ်းၶူႈၼင်၊ ပေႃးမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ၼႆၵေႃႈ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၵဵပ်းတူဝ် တႃႇ 14 ဝၼ်း၊ ပေႃးဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 သမ်ႉ ဢဝ်လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တေႃႉတၢင်ႇႁွင်ႉၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသေ ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ၶႂ်ႈပဵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းပၢင်ႇဢူး ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးၼႆႉ ၶႂ်ႈမီးမွၵ်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉၶႃႈ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်းတီႈလဵဝ် ၵမ်ႉၼမ်တႄႉၵေႃႈ ၶဝ်ပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်းတီႈလၢၼ်ႇၵျွၵ်ႉတွင်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ တေၶဝ်မႃးတၢင်း ဝဵင်းပၢင်ႇဢူးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ထတ်းသၢင်ဝႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁဵတ်းၼႃႈတိူဝ်ႈသေ ဢဝ်လူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ တေႃႉတၢင်ႇႁွင်ႉၵူၼ်းဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း သူင်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈသေ ထၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ႁဵတ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းမီးတၢင်းၽိတ်းၸိူင်ႉၼႆႉၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၵုင်ႇသိၵ်ႉၶႃႇၵူၼ်း လႄႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း