သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဢမ်း လုတၢႆ 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 December 2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယေႇငၼ်ႇၶျွင်း ၸႄႈဝဵင်းဢမ်း မိူင်းရၶႅင်ႇ လုတၢႆ 2 ၵေႃႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈမွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 14 : 00 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယေႇငၼ်ႇၶျွင်း 2 ၵေႃႉ မီးလွင်ႈလူဝ်ႇသိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၼႆလႄႈ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈသေ ၶီႇလူတ်ႉၶိူင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း ၵႂႃႇတီႈဝၢၼ်ႈမႄးလတ်ႉမွင်း ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းႁွတ်ႈၽႅဝ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵၼ်ႉၵေႃႇမျႅင်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈယေႇငၼ်ႇၶျွင်း 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၼ်ႈဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသေ လုတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မွင်ႇယႄးလိၼ်း ဢႃႇယု 21 ပီ လႄႈ မွင်ႇထူၺ်း ဢႃႇယု 20 ပီ ၊ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၺ်းၵေႃႉၵၼ်လႄႈ  ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းၵိၼ်သူၼ်ႁႆႈၼႃး သိုဝ်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်း ယူဝ်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 December 2019 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 16 : 00 မူင်း ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵၼ်ႉၵေႃႇမျႅင်ႇ တိၺွပ်းလႆႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းဢမ်ႇသင်ႇၶႃႇ 2 ၵေႃႉ ပႃးတင်း ၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း မွင်ႇထူၺ်း တင်း ယႄးလိၼ်း လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ဝၢႆးသေႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 19 December 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇႁႃထူပ်းႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ မွင်ႇထူၺ်း လႄႈ ယႄးလိၼ်း တီႈႁိမ်းၶၢင်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝၢၼ်ႈယေႇငၼ်ႇၶျွင်းမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈလၵ်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းတူဝ်တၢႆၶဝ်သွင်ၵေႃႉယဝ်ႉ လႆႈႁၼ်မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃး မွင်ႇထူၺ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ ၊ ယႄးလိၼ်းသမ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၺႃး သွင်လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ ၊ ထိုင်မႃးယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၶဝ်သွင်ၵေႃႉ ၽဝ်ၾႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၶႅင်ႇသုၶ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပေႃးၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵူၼ်းမိူင်းတၢႆယဝ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းမၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ယိုဝ်းတၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇသင်ႇၶႃႇ  လႆႈႁၼ်ၶူဝ်းၶွင်ၶိူင်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ လႆႈယိုဝ်းတၢႆ ဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ သွင်ၽၢႆႇမီးလွင်ႈတိၺွပ်း ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇသင်ႇၶႃႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်လႆႈတၢႆယွၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်း ၵေႃႈ ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း   

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း