သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈ Mortar 60 mm ၵႂႃႇႁၢင်ႈဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် (Mortar 60 mm) ၵႂႃႇႁၢင်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝၢၼ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 16 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသင်သေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉ ၶလယ (136) ဢၼ်မႃးမီးဝႆႉ ၼႂ်းဢိူင်ႇၵွင်းလၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆႉ  ဢဝ်ၶိူင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် (Mortar 60 mm) သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵႂႃႇႁၢင်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵွင်းလၢင်း ဝႃႈၼႆ၊ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် မႃးႁၢင်ႈဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းၵျွင်း မုၼ်ၸဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ၶဝ်တေၶိုင်လၢႆးလႂ်တႄႉတႄႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉၵေႃႈ လွမ်ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈ တၢင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇ ၶူဝ်ၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ (136) ၼႆႉ ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းဝႆႉတီႈ မိူင်းပၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းသေ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉ NCA မီးၼၼ်ႉ ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ တွၼ်ႈ (3) ၵၼ် (3) မၢႆ(5 (ၸ) တႅမ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈတမ်းဝၢင်း တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈဝတ်ႉဝႃးၽႃႇသိူဝ်ႇ ဢွင်ႈတီႈ ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ၊ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ၊ ႁူင်းယႃ၊ ႁွင်ႈယူတ်းယႃ၊ ၼႂ်းဝၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ လႄႈ ဢွင်ႈတီႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတင်း လွင်ႈၾိင်ႈငႄႈ ၾိင်ႈထုင်း၊ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်သုၼ်ႇႁူမ်ႈၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)    ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်း (57) ၵေႃႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉမီးဝႆႉယူႇ တီႈဝၢၼ်ႈတွင်ႇထိၵ်ႈ ဢိူင်ႇတွင်ႇထိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွင်းမႄးသေ ၼွၼ်းဝႆႉၸွမ်းႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လၢႆတီႈလၢႆတၢင်းၼၼ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၵွင်ႈ ၵႂႃႇတီႈတၢင်းၵျွင်းတွင်ႇထိၵ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 50-60 လုၵ်ႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းပိုတ်းယိုဝ်း မၢၵ်ႇလူင်  60 mm ၵႂႃႇတီႈဝတ်ႉၵျွင်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၽၢႆႇၸၢၼ်းၵျွင်းလူင်တွင်ႇထိၵ်ႈ လႄႈ တိူဝ်ႉၺႃးသိုင်ႇ ဢိၵ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၵၼ်။

ဝၢႆးသေ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပီႊ 2020 မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၽိူမ်ႉထႅမ်ၶဝ်ႈၼႂ်း ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈသေ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း ၼိူဝ်ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸိုင်ႈမိူင်းပတ်ႉပိုၼ်ႉ (NCA) လႄႈ ၸွင်ႇသမ်ႉ ၶႂ်ႈလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တႄႉတႄႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၶေႃႈၶမ်ၸႂ်ယူႇယဝ်ႉ။ 

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 17 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်းၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇ တီႈလွႆၼမ်ႉဝူဝ်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်းၸေႊလၢၼ်ႉ ယၢၼ်ၵႆမွၵ်ႈ 2 လၵ်းပၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်၊ ပဵၼ်မူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ်ပိုတ်းယိုဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉ တေမီးသိုၵ်း TNLA လႄႈ သိုၵ်း KIA  တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တေပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းႁိုဝ် ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2 ဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႃႇၵႃး 2 လမ်း မႃးၼွၼ်းတီႈ ၸေႊလၢၼ်ႉၼႆႉယူႇ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း