သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶျၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း (15) ၵေႃႉ လူႉတၢႆ (12) ၵေႃႉ

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈ လႄႈ တႅၼ်းၽွင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 March 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ဝၢၼ်ႈမဵၵ်ႉသႃႇ (2) ဢိၵ်ႇတင်း ဝၢၼ်ႈမဵၵ်ႉသႃႇ (3) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ မိူင်းၶျၢင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း (15) ၵေႃႉ လူႉတၢႆ (12) ဝႃႈၼႆ။

သလၢႆးမဵဝ်းထၢႆႉ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸႄႈမိူင်းၶျၢင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းတႄႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢမ်ႇယွမ်း (15) ၵေႃႉ လူႉတၢႆ (12) ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ၊ ၼႂ်းၵူၼ်းဢၼ် လူႉတၢႆႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပႃးၽူႈယိင်း (4) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မဵၵ်ႉသႃႇ (2) လႄႈ မဵၵ်ႉသႃႇ (3) ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တေမီးမွၵ်ႈ (600) ၵေႃႉသေ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈ မဵၵ်ႉသႃႇ (1)  ဝႃႈၼႆ။

ဢူးမွင်ႇၸၼ်ႇတႃႇ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈမဵၵ်ႉသႃႇ (1) လၢတ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် ပိုတ်းယိုဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14 March 2020  ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ  10 : 30 မူင်း ၼၼ်ႉသေ တႄႇပိုတ်းယိုဝ်း သႂ်ႇဝၢၼ်ႈမဵၵ်ႉသႃႇ (3) ဢွၼ်တၢင်း ပေႃးယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁိုင်သင် မွၵ်ႈၸူဝ်ႈ လၢႆမိၼိတ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်း ပိုတ်းယိုဝ်း သႂ်ႇဝၢၼ်ႈမဵၵ်ႉသႃႇ (2) ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13 March 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈလွႆဢၼ်မီးၽၢႆႇတူၵ်း ဝၢၼ်ႈမဵၵ်ႉသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ မိူင်းၶျၢင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – DVB
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း