သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ် တိုၵ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် မွၵ်ႈ 4 ၸူဝ်ႈမူင်း သေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် မိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁိူၼ်းမိၼ် တိုၵ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် သေႃႇမိၼ်းထုၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 27 November 2019 ၼႆႉ ၸုမ်းႁဝ်းတင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶႂ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉလိူဝ်ၵူႈပွၵ်ႈယူႇ ၊ သိုၵ်းၸၼ်ႉၽၢႆႇတႂ်ႈႁဝ်း လၢႆးငၢၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးဝႃႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃသေ ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းၼမ်ဝႆႉၼႆ ၊ ၼင်ႇႁိုဝ် သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ပေႃးတေဢမ်ႇတၼ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၵႂႃႇၶူၼ်းလေႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းမိၼ်သေ ၶဝ်ႈတိုၵ်းယူႇ ၊ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼႆ မီးသုၼ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ႁိူဝ်းမိၼ် ၊ လွင်ႈတိူဝ်ႉတိူဝ်ႉဝၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ မီးတင်းသွင်ၽၢႆႇ” ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵျွၵ်းတွင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူးၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈ ဢူးတဵင်းထုၼ်းၵျေႃႇ လႆႈတိူဝ်ႉၸပ်းမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇသေ လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃမျွၵ်ႉဢူး ၽွင်းတိုၵ်းယူတ်းယႃတူဝ် ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆၼႆ လႆႈႁၼ်ၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ Irrawaddy ဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 November 2019 ၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း