သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်း တီႈလိၼ်ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ပွၵ်ႉ (9) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းၶိုၼ်းတီႈလိၼ် ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢဝ်ၵႂႃႇပဵၼ် တီႈလိၼ်တပ်ႉသိုၵ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 1992 တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းတီႈလိၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 4 ဢေႇၵၶိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ပွၵ်ႉ (9) ၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းတီႈလိၼ် ႁႆႈသူၼ်ၼႃးသေ ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တီႈၽုၵ်ႈသွမ်ႈႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ တင်းၼမ်လႄႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 April 2019 ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇလိၵ်ႈ ထိုင်တီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈတုၵ်းယွၼ်းပၼ်ၶိုၼ်းတီႈလိၼ် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 5 April 2019 ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ၸင်ႇလႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃးသေ ၼႄၵၢင်ၸႂ်တုၵ်းယွၼ်းတီႈလိၼ်ၵႂႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း လႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈလၢႆး ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လၢႆလၢႆပွၵ်ႈ လႄႈ ၶဝ်ႈႁူပ်ႉထူပ်း ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ထႅင်ႈလၢႆပွၵ်ႈ လၢႆၵမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းထီႉ 23 June 2019 ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဢၢၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းတီႈလိၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼႆလႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လၢတ်ႈဝႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်း ငူပ်ႉငိၵၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 December 2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢၢပ်ႈပၼ်ၶိုၼ်းတီႈလိၼ် တီႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး တႃႇ 4 ဢေႇၵၶိုင်ႈလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတဵင်ၵႂၢမ်းပႃးဝႃႈ တႄႇဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ သင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း မီးလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ်တပ်ႉ တေထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်း ၸွႆးတြႃးၵႂႃႇၼႆသေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸင်ႇလႆႈ တုမ်ႉတွပ်ႇၶိုၼ်းဝႃႈ သင်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶၢႆၵိၼ်တီႈလိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႈ တေၸွႆးတြႃးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

ၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ပွၵ်ႉ (9) ဢၼ်ထုၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းတီႈလိၼ် ၵႂႃႇၼႆႉ မီးဝႆႉ (2) ၸုမ်း၊ ၸုမ်း (1) မီး (45) ၵေႃႉ၊ ၸုမ်း (2) မီး (3) ၵေႃႉသေ၊ ယူႇတီႈၸဝ်ႈႁႆႈ ၸဝ်ႈၼႃးၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဢဝ်တီႈလိၼ် လူႇမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (TYO) တႃႇ (2) လွၵ်း၊ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းၽိုၼ်ဝႂ်ယွင်ႈယေႃး ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ပၼ်ထိုင်တီႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းၼိမ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း