သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၶူဝ်းသိုၵ်း TNLA

ၸွမ်းၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈႁပ်ႉၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၼၼ်ႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁွႆ ၼိူဝ်/တႂ်ႈ ဢိူင်ႇမိူင်းယု (105 လၵ်း) ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈ ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်းသိုၵ်း ဢၼ်ပႃးၶိူင်ႈမိၵ်ႈမၢႆ TNLA ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၶူဝ်းသိုၵ်း TNLA

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 27 May 2020 လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈႁိူၼ်း (2 လင်ႁိူၼ်း) ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁွႆ (တႂ်ႈ) သေ သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ် လႄႈ သိုပ်ႇၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းထႅင်ႈ ၼိုင်ႈလင်ႁိူၼ်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁွႆ (ၼိူဝ်) သေ သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ မိူၼ်ၵၼ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လႄႈ ၶူဝ်းသိုၵ်း TNLA

ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁွႆ (တႂ်ႈ) ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈ မၢၵ်ႇပွမ်း 7 လုၵ်ႈ ၊ ၵွင်ႈ M-22 သွင်လဝ်း လႄႈ မၢၵ်ႈၵွင်ႈ 116 လုၵ်ႈ ၊ မႅၵ်ႉၵွင်ႈ 12 မႅၵ်ႉ ၊ သၢႆၵွင်ႈ 2 သဵၼ်ႈ ၊  တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁွႆ (ၼိူဝ်) ၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းလႆႈ ၵွင်းပွတ်း 1 လဝ်း လႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 6 လုၵ်ႈ ၊ သိူဝ်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း ဢၼ်ပႃးၶိူင်ႈမိၵ်ႈမၢႆ TNLA 1 ၸုမ်ႇ ၊ သေႃးမိုဝ်း (Handcuff) 1 ဢၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ် May 2020 ၼႆႉ တီႈၼႂ်းဝဵင်းမူႇၸေႊ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်း လႄႈ ၵမ်းၵမ်းမီးၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၸိုဝ်ႈ/ၸုမ်း ဢဝ်ၵွင်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇ ၵႂႃႇပွႆႇ တီႈၼႂ်းဝဵင်း လၢႆလၢႆပွၵ်ႈ သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ် ၵူၼ်းႁၢႆႉသေပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း