သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈမူႇၸေႊ

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇသေ ၵူတ်ႇထတ်း / သွၵ်ႈၸွမ်းတူဝ် ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း ၼႂ်းလၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သေ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈဢမ်ႇၸူး ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈမူႇၸေႊ
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ−သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ 99 တူင်ႉၼိုင်တီႈၼိုင်ႈ”

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 August 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႇမႂ်ႇ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 20:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ 88 ႁႅင်းၵူၼ်း 16 ၵေႃႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပဵၼ် ၶုၼ်သိုၵ်း ယႄးထၢႆႉ ၵႂႃႇပႂ်ႉၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး တီႈတႃႈႁိူဝ်း ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈ တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် ငိုၼ်းၶႄႇ 50 ယွမ်ႇ ထိုင် 100 ယွမ်ႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − ၸွမ်းထွင်းသိူဝ်ႈ ထွင်းၵူၼ် လႄႈ ၸွမ်းတူဝ်ၶႃႈႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သွၵ်ႈမူတ်းၶႃႈ ၊  ၶူဝ်းၽိတ်းတႄႉၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးသင် ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းယွၼ်းငိုၼ်း ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈဢမ်ႇၸူး လႄႈ ၶႃႈႁဝ်းမီးငိုၼ်းၶႄႇ 50 ယွမ်ႇသေ လႆႈပၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇၸင်ႇယဝ်ႉ ၊ တႆးၵေႃႉၶႃႈႁဝ်းသမ်ႉ လႆႈပၼ်ငိုၼ်းၶႄႇ 100 ယွမ်ႇ တီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆယူႇ − ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12−13 August 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈလၢၼ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶမ်း 2 တီႈ (ႁူဝ်ၶူဝ်သွင်ၽၢႆႇ) ၊ ၸေႊလၢၼ်ႉ 1 တီႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၸၢင်ႉ 1 တီႈ ၊ ဝၢၼ်ႈၼိမ် 1 တီႈ ဢၼ်မီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သေ ပႂ်ႉၵဵပ်းငိုၼ်းတီႈ ၸဝ်ႈၵႃးဢွၼ်ႇ/လူင် တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်း 2,000 ပျႃး − 5,000 ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ  ဝဵင်းပၢင်လူင် လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တင်ႈလၢၼ်ႇသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်း လႄႈ ၽၢၼ်ႉ/သွၵ်ႈ ပႃးၶူဝ်းလဵင်းၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း