သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း လူတ်ႉ/ၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႃႈတပ်ႉ လၢႆးၶႃႈ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ − 515 ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ၼွင်မိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်း လူတ်ႉ/ၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း လူတ်ႉ/ၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႃႈတပ်ႉ လၢႆးၶႃႈ
“သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း မိူဝ်ႈၸမ်ထိုင်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020”

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − ၶႃႈလႆႈႁၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း လူတ်ႉ/ၵႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 March 2021 ၼၼ်ႉဢေႃႈ ထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 22 March 2021 ၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်ၶဝ်ၵူတ်ႇထတ်း တီႈၼႃႈတပ်ႉ ၶမယ− 515 ၼၼ်ႉၶႃႈ ႁႅင်းၶဝ်တေမီးမွၵ်ႈ 10 ၵေႃႉၼႆႉ၊ ပေႃးပဵၼ်ၵႃး ၶဝ်ၸႂ်ႉလူင်းသေ ၶိုၼ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းၼႂ်းမၼ်း၊ ပေႃးပဵၼ်လူတ်ႉၶိူင်ႈသမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းၵူၼ်ႈလူတ်ႉ (တူးပွၵ်ႉ) ၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၽႃသိူဝ်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇသုင်တႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၵူတ်ႇထတ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းမူတ်း၊ ၸွင်ႇၵူၼ်းမိူင်းလႆႈသုမ်းၶူဝ်းၶွင်သင်ပၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ၶႃႈၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉ− ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၸမ်ထိုင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီႊ 2020 ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ−64 လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႂ်ႉတပ်ႉတီႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈၼမ်ႉတဵင်း ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူၼ်ၵၼ်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်း လူတ်ႉ/ၵႃး ၵူၼ်းမိူင်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႃႈတပ်ႉ လၢႆးၶႃႈ

ၵူၼ်းဢၼ်မီးဢႃႇယုယႂ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈသိုၵ်းဢုပ်ႉဝၢၼ်ႈဢုပ်ႉမိူင်းၼႆႉ ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းႁဝ်း လႆႈပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ် ပႃးၽႃႈႁူမ်ႇ/ၽႃႈသိူဝ်ႇၵႂႃႇၼွၼ်းပႂ်ႉယၢမ်း (ပႂ်ႉၵိၼ်း) ပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈ ပွၵ်ႉၽႂ်မၼ်းလူးၵွၼ်ႇ၊ ပေႃးသၢႆသိုၵ်းၶဝ်မႃးၽႅဝ်သေ ၼၢၼ်းၵႂႃႇပိုတ်ႇပၼ်ၽၵ်းတူၶဝ်ႈပွၵ်ႉတႄႉ ၺႃးၶဝ်လႃႇႁိုတ်း လႄႈ ၺႃးၾႆးထၢတ်ႈတွႆႇႁူဝ်ယဝ်ႉ၊ တီႈၶူဝ်ၶၢမ်ႈ ၼမ်ႉတဵင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵၢင်ၼႂ် 06:00 မူင်းထိုင်ႁူဝ်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ၽႂ်လတ်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃး၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢုပ်ႉမိူင်းပွၵ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈပႂ်ႉယၢမ်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇမႃး လွတ်ႈလႅဝ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ − ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ−515 ၼႆႉ ပၵ်းတပ်ႉၸပ်းၵၼ်တင်း ၶလယ−64 တီႈၼွင်မိူင်း ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ တၢင်းဢွၵ်ႇၵႂႃႇဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း