သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၶုၼ်မၢၼ်ႈသၢမ်ၸဝ်ႈ တီႈဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၶုၼ်မၢၼ်ႈသၢမ်ၸဝ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ဢၼေႃႇယထႃႇ၊ ပယိၼ်ႉၼွင်ႇ လႄႈ ဢလွင်းမိၼ်းတယႃး တီႈဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Mizzima ဝႃႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ဢၼေႃႇယထႃႇ၊ ပယိၼ်ႉၼွင်ႇ လႄႈ ဢလွင်းမိၼ်းတယႃးၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈႁိမ်းတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇၶႃႈဢေႃႈ၊ ၶဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်မွၵ်ႈသၢမ်လိူၼ်ပၢႆသေ သမ်ႉပေႃးၶႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈမွၵ်ႈ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပႅတ်ႇသိပ်း 80 % ၼႆႉယဝ်ႉၶႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇဝႃႈ တေၵေႃႇသၢင်ႈဝႆးပေႃးပဵၼ်ထၢၼ်ႇၼၼ်ႉ၊ လွင်ႈၶဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵမ်ႉၼမ် ဢမ်ႇတၼ်းႁူႉ လႄႈ ဢမ်ႇတၼ်းၾၢင်ႉႁၼ်မႅၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁပ်ႉႁူႉထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2021 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၸိင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ်ဢုပ်ႇပိူင်ႇၽွင်းငမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလူလွမ်တူၺ်းဢွင်ႈတီႈဢၼ် ၵေႃႇသၢင်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၶုၼ်မၢၼ်ႈသၢမ်ၸဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႇသၢင်ႈဝႆႉၽၢႆႇၼႃႈ ၸၼ်ႉၸွမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်ဢူးသေ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ သမ်ႉၶိုၼ်းမႃးၵေႃႇသၢင်ႈထႅင်ႈ တီႈဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇထၢမ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ ဢၼ်ၶဝ်တိုၵ်ႉၵေႃႇသၢင်ႈ တီႈဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇၼႆႉ သမ်ႉပၢႆယႂ်ႇလိူဝ်သေ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းပၢင်ဢူးၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2015 ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယဝ်ႉ ပိုၼ်ႉတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ ဝဵင်းလဝ်ႉၵႆႇၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်းသိုၵ်းသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၽွင်း တေႃႈလဵဝ်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၵ်ႉၵုမ်းၵမ်ဝႆႉယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ တင်ႈတႄႇ ၼႂ်းလိူၼ် August 2021 မႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ (MNDAA) ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းသုမ်းတင်းၼမ် ၽၢႆႇ MNDAA သိမ်းလႆႈၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၼမ် မိူၼ်ၵၼ်။

မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈႁုၼ်ႇႁၢင်ႈဢွင်ႇသၢၼ်း လၢႆလၢႆၸႄႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇထၢမ်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈသေ ထိုင်တီႈဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း