သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇပၢင်ၼႄၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႈရၢတ်ႉသျႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၼႄၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ လႄႈ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇၼမ်ႉၵတ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလူင်မွတ်ႇသၵူဝ်ႇ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ပၢင်ပွႆးပွၵ်ႈၼႆႉ တႄႇဝၼ်းထီႉ 22 August 2021 ထိုင် 4 September 2021 ရၢတ်ႉသျႃးၸတ်းႁဵတ်းတီႈသူၼ်မွၵ်ႇ Patriot ဝဵင်းလူင်မွတ်ႇသၵူဝ်ႇသေ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇသွင်တွၼ်ႈ တွၼ်ႈ  International Army Games ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်း လႄႈ တွၼ်ႈ International Military and Technical Forum, ARMY 2021 ပၢင်ၼႄၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်းရၢတ်ႉသျႃးပွၵ်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မွင်ႇမွင်ႇဢေး ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇၵပ်းသၢၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 23 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) Alexander Fomin ၽွင်းလူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် မွင်ႇမွင်ႇဢေးသေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လွင်ႈ တႃႇတေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်သိုၵ်း လႄႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇသွင်မိူင်း ပေႃးတေမၼ်ႈၵိုမ်းၵႂႃႇ တၢင်းၼႃႈၼႆ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇရၢတ်ႉသျႃး ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇပၢင်ၼႄၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ တီႈရၢတ်ႉသျႃးထႅင်ႈယဝ်ႉ
Photo- Getty Images

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းၸၼ်ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း (tank Biathlon) ဢၼ်မီး ၸိုင်ႈမိူင်း 19 မိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶႄႉၶဵင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇၼမ်ႉၵတ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄ မိူင်းရၢတ်ႉသျႃး ဢွၼ်ႁူဝ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇသေ မီးပႃးပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇ ၽၢႆႇတပ်ႉၼမ်ႉ၊ တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ ပၢင်ၶႄႉၶဵင်ႇသၼၢႆႇပိူဝ်ႇ မိုဝ်းမႅၼ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃး ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းရၢတ်ႉသျႃး ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ တိူဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၸုမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း လႄႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ပႃးၸဵမ်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၸီႉၸမ်ႈၼိူဝ်ရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်ၶတ်းၸႂ် မၵ်းမၼ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း