သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ 68 ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၼႂ်းၵျွင်း ၊ တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးဢႃႇယု 52 ပီႊ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း