သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 19 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 October 2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵတႄးၵုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ် တႆး-ယၢင်းလႅင်သေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈ 19 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 October 2021 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵတႄးၵုၼ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈၵတႄးၵုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈသေ တီႈဝၢၼ်ႈတႄႉၵေႃႈ ၵိုတ်းဝႆႉၵူၼ်းပႂ်ႉဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈ ပႆလႆႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ တီႈဝၢၼ်ႈၵတႄးၵုၼ်းၼၼ်ႉ ၵိုတ်းဝႆႉၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ်ပႂ်ႉဝၢၼ်ႈ 19 ၵေႃႉၵူၺ်း လႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇၵူၺ်း ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 19 ၵေႃႉၼၼ်ႉသေ ၾူၼ်းၶဝ်ၵေႃႈပိၵ်ႉပႅတ်ႈတင်းမူတ်း၊ ဢမ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈၶႃႈ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းတီႈဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁပ်ႉႁူႉထႅင်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး သွင်သၢမ်ဝၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉၸွမ်းၸိူဝ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵတႄးၵုၼ်းသေ ၵမ်းၵမ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 17 October 2021 ၸင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းပႂ်ႉဝၢၼ်ႈ 19 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး ႁၼ်ၽႂ်ၵေႃႈ တီႉၺွပ်း လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈဝႆႉသေ  ဢမ်ႇပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 19 ၵေႃႉမိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 27 October 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 04:00 မူင်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 339 ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သူၺ်ႇပျီႇဢေး ဝဵင်းၽၢႆႇၶုၼ်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၺႃး ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လူႉလႅဝ်ယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း