သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ယူႇၶိုၼ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း လႄႈ တေဢမ်ႇလႆႈပႃးၵွင်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 26 February 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁွင်ႉပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵွင်းၶႃး ၊ မိူင်းပေႃႈ ၊ မဵဝ်ႉမ ဢၼ်မီးၼႂ်း ဝဵင်းမူႇၸေႊ  ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈၼိုင်ႈသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပွၵ်ႈယူႇၶိုၼ်း တီႈယူႇၽႂ်မၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇလၢတ်ႈတီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ဝႃႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မိူင်းပေႃႈ လႄႈ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵွင်းၶႃး ႁႂ်ႈပွၵ်ႈၵႂႃႇယူႇၶိုၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈၽႂ်မၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တမ်းဝၢင်းဝႆႉပၼ် တီႈယူႇတီႈသဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ  လႄႈ ႁႂ်ႈၶၢႆႉဢွၵ်ႇ မူႇၸေႊ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ ၊ လိူဝ်သေ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ မဵဝ်ႉမ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉထႅင်ႈသွင်ၸုမ်း တေလႆႈယူႇမိူၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တေဢမ်ႇလႆႈပႃးၵွင်ႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း ဝႃႈၼႆ။

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵွင်းၶႃး ၊ မိူင်းပေႃႈ ၊ မဵဝ်းမ ၼႆႉ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူင်းသိုၵ်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ (တတၶ) ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပူတ်းပႅတ်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးယူႇၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း