သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတရူၼ်းသေ သွၵ်ႈႁႃတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉတရူၼ်းတင်းၼမ်သေ သွၵ်ႈႁႃတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA  တီႈမိူင်းၵူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 6 December 2021 (လိူၼ်ၸဵင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ)  သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း တူင်ႉၼိုင်ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၵူဝ်းသေ ၸႂ်ႉတရူၼ်း 10 လမ်း သွၵ်ႈႁႃတပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သွင်ၽၢႆႇဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်း မၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ တပ်ႉပၢင်သဝ်း သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ မိူင်းၵူဝ်း ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 50 လုၵ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇ MNDAA တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ မၢတ်ႇၸဵပ်း 1 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းသေဢမ်ႇၵႃး ၸႂ်ႉပႃးတရူၼ်း သွၵ်ႈႁႃတပ်ႉပၢင်သဝ်း MNDAA ဝႃႈၼႆ။ ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇ ဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ MNDAA ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း