သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ထဝ်ႇၵႂႃႇထဝ်ႇမႃး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

ၼႂ်းဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆတပ်ႉၵွင် ႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ထဝ်ႇၵႂႃႇထဝ်ႇမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၽၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ထဝ်ႇၵႂႃႇထဝ်ႇမႃး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

တင်ႈတႄႇၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 August 2020 ထိုင် 26 August 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢႆလၢႆတပ်ႉၵွင် ႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်း ၸမ် 800 ၵေႃႉ ၽႄႁဵတ်းလၢႆငႃးသိုၵ်းသေ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ/ၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ  ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶူဝ် ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶမ်း ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်မ ၊ ဝၢၼ်ႈၵဝ်ႈၵူတ်ႉ ၊ ဝၢၼ်ႈတိုင်းၶႃး  ၊ ဝၢၼ်ႈတႃႈၸၢင်ႉ ဢၼ်မီးၽၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႅၼ်လိၼ် တႆး−ၶႄႇ ၊ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ တူင်ႉၼိုင်တီႈ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ႁႆး ၊ တီႈဝၢၼ်ႈသေးၶုၼ်ႇ (ၶေးၶုၼ်ႇ) ၊ ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶိင် ၊ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် ဢၼ်မီးၽၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႅၼ်လိၼ် တႆး − ၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ ၶဝ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃး ၶႂ်ႈၼမ်ဝႆႉ လႄႈ ၵူဝ်ၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ဢမ်ႇပွင်ႇၵၼ်သေ ၽႃႇၺႃးၵၼ်ၶိုၼ်း လႄႈ ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း ၊ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသိုၵ်းတႆး သေၸုမ်းယဝ်ႉၶႃႈ ၶဝ်ငိူင်ႉဝႄႈဝႆႉၸဵမ်လႂ်ယဝ်ႉ ၊ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းပွမ်လႄႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်းၵူၺ်းယဝ်ႉ ပေႃးၶဝ်ၶႂ်ႈၵဝ်းမႃးၵမ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း ၊ ၽွင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းၵူၼ်းမိူင်း သွမ်ႈၼႃး ၊ သွမ်ႈဢွႆႈ ၊ ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ လႄႈ ၽၵ်းယိူဝ်ႈၼင်းၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၸွမ်းတႃႈႁိူဝ်း လႄႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မီးၽၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပုတ်ႈၼုင်ႈၶူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းယူႇတႃႇသေႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 04 August 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းပွမ် တီႈဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် ဢိူင်ႇႁၢတ်ႇႁိၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းသေ လႃႈလီယိုဝ်းၵွင်ႈၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း လႄႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉၸပ်း ၵႃး ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း မီးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ “ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း” ဝႃႈၼင်ႇၼႆ ၊ တင်းၽၢႆႇ RCSS/SSA တႄႉ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း မူႇၸုမ်းလႂ် ဝႃႈၼႆယူႇ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ထဝ်ႇၵႂႃႇထဝ်ႇမႃး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

ၼႂ်းလိူၼ် August 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း လၢႆလၢႆတပ်ႉၵွင် ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၵုမ်းၵမ် လႄႈ မိူၼ်ၶႂ်ႈသၢင်ႈပၢင်တိုၵ်းသေ ယႃႉပႃးပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ် November ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဝူင်ႈဝၢင်ႈၼႆႉ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်း ဝ  UWSA မိပ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉ မီးၼိူဝ်သၼ်လွႆလမ် လႄႈ ထႅင်ႈလၢႆတပ်ႉ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ႁႂ်ႈထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇပၼ်ၼႆၼၼ်ႉ  ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ “လွင်ႈၼႆႉလႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႆႉယူႇ ၊ တၢင်ႇတႂ်ႈတၢင်ႇလၢတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တႄႉပႆႇမီး” ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း