ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢႆၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ဢဝ်လူတ်ႉ 3 လေႃႉသေ ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် လဵင်ႉၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း တူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 377 တီႉၺွပ်းၸႅတ်ႈထၢမ် လႄႈ လႆႈတၢႆၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းတပ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး မိူင်းရၶႅင်ႇ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ − မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဢေးၵျေႃႇ ဢႃႇယု 37 ပီႊ လုၵ်ႉတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး တီႈပွၵ်ႉတိတ်ႉ ဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး သေ ဢွၵ်ႇတၢင်းၵႂႃႇတီႈ ဝၢၼ်ႈၼထိၼ်ႇ လႄႈ မိူဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင်ပွတ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 377 တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင်တူဝ် လႄႈ လႆႈတၢႆၵႂႃႇတီႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅမ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄး ဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA

ဢူးၵျေႃႇၵျေႃႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး လၢတ်ႈဝႃႈ − မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 September 2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 13:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ တင်းၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၶဝ် ယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ်မႃးဝႃႈ တီႈၼႂ်းတပ်ႉၶမယ 377 ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ လႄႈ ၸွႆႈဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်သူင်ႇပၼ် တီႈႁူင်းယႃ ဢိတ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ ၊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:00 မူင်းပၢႆ ပလိၵ်ႈၶဝ် ႁွတ်ႈၽႅဝ်တီႈႁဝ်းၶႃႈသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် တီႈၼႂ်းတပ်ႉ လႄႈ သူင်ႇႁွတ်ႈထိုင်တီႈႁူင်းယႃ မွၵ်ႈ 16:00 မူင်းၼႆႉ − လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ဢေးၵျေႃႇ လႄႈ ပႃႇတီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ ALP ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ဢေးၵျေႃႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်း လႄႈ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်း AA သင်  −  ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ − မိူဝ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇလဵင်ႉၶဝ်ႈ ဢေးၵျေႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 September 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇႁိမ်ၵွင်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်သေ ၶိုၼ်းၶႃႈတူဝ်မၼ်းတၢႆႁင်းၵူၺ်း ၊ ဢေးၵျေႃႇ ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်သိုၵ်း AA လႄႈ တူဝ်မၼ်းၵေႃႈ ယိုၼ်ယၼ်ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ႁူဝ်သိုၵ်း ၼႂ်းၸုမ်း AA ယူႇ − ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉလႆႈႁၼ် တီႈၼႂ်းဝႅပ်ႉသၢႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ဝႆႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း ဢၼ်ပႃး ၶိူင်ႈမိၵ်ႈမၢႆ ၸုမ်းသိုၵ်း AA လႄႈ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇဝႆႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉဝႃႈ ပဵၼ်တူဝ် ဢေးၵျေႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢႆႇသူႉၶ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ဢေးၵျေႃႇ ၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းႁဝ်း လႄႈ  လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႄဝႆႉႁၢင်ႈၵူၼ်းၼုင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်း AA ၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽၢၼ်ႇသၢင်းႁဵတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း − ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၵႆႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် လႄႈ မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင် ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၢၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း/တၢႆ ၊ သုမ်းၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေး ယွၼ်ႉသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ လႄႈ  မၢင်ဝၢၼ်ႈ ၺႃးၾႆးၽဝ် ပႅတ်ႈတင်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈမီး။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ – RFA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း