သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁိမ်သၢႆၶေႃးၶမ်း ၼၢင်းယိင်း လႄႈ ယိုဝ်းတၢႆပႃးၸဝ်ႈၶွင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ပူဝ်ႇလူဝ်ႇထ ၸႄႈဝဵင်းၽႃပုၼ်ႇ မိူင်းယၢင်း ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၵိၼ်လဝ်ႈတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ မီးလွင်ႈတဵၵ်းႁိမ်သၢႆၶေႃးၶမ်း ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉ လႄႈ ယိုဝ်းၸဝ်ႈလၢၼ်ႉတၢႆထင်တီႈ ၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇႁိမ်သၢႆၶေႃးၶမ်း ၼၢင်းယိင်း လႄႈ ယိုဝ်းတၢႆပႃးၸဝ်ႈၶွင်

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 July 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸၼ်ႉသိုၵ်းႁၢၼ် 2 ၵေႃႉ တၢၼ်းၸူဝ်းလုၼ်ႇ လႄႈ ႁဵင်းမိၼ်းထႅတ်ႉ ပႃးၵွင်ႈပွတ်းသေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈပူဝ်ႇလူဝ်ႇထ လႄႈ ၵႂႃႇၼင်ႈၵိၼ်လဝ်ႈၸွမ်းၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းလၢၼ်ႉလဝ်ႈတီႈၼိုင်ႈ ၊  ဝၢႆးသေၵိၼ်လဝ်ႈယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈၽႄတၢင်းၵၼ်ၵႂႃႇ ၊ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၵႂႃႇတီႈလၢၼ်ႉလဝ်ႈသေ တဵၵ်းႁိမ်ဢဝ်သၢႆၶေႃးၶမ်း ၼၢင်းယိင်း ဢႃႇယု 40 ပီႊ ပဵၼ်ၸၢဝ်းယၢင်း (ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉ) လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈယိုဝ်းမၼ်းၼၢင်း တၢႆထင်တီႈၵမ်းလဵဝ် ယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ယိုဝ်းၸဝ်ႈလၢၼ်ႉတၢႆယဝ်ႉ လႅၼ်ႈဢွၵ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇ ၼႂ်းထိူၼ်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် တပ်ႉမၢၼ်ႈ လႄႈ ဝၢၼ်ႈပူဝ်ႇလူဝ်ႇထ ၊ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 17 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ၵႂႃႇယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းၽိတ်း တီႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းၶိုၼ်း ၼႆယူႇ။

ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းႁၢၼ် 2 ၵေႃႉ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်တၢင်းၽိတ်းသေ ယွမ်းႁပ်ႉ တၢင်းၽိတ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈၵုမ်းၶင်တူဝ်ဝႆႉတီႈ တပ်ႉပီးလိၼ်း (ၶွၵ်ႈၽၢႆႇသိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် တီႈၵုမ်းၶင် သိုၵ်း ဢၼ်မီးတၢင်းၽိတ်း) လႄႈ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်သိုၵ်းမီး ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉပၢင်သဝ်းၼၼ်ႉပႃး (တပ်ႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈပူဝ်ႇလူဝ်ႇထ) ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလၢႆးငၢၼ်းလွင်ႈပိူၼ်ပဵၼ် ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 July 2020 တပ်ႉၸုမ်း 5 ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU လႆႈဢဝ်လွင်ႈတၢင်းပိူင်ပဵၼ် တၢင်ႇလိၵ်ႈၵႂႃႇတီႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ႁူမ်ႈလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုတ်း လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်း ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း JMC-S (မိူင်းယၢင်း) လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ပႃး လွင်ႈသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇတေလႆႈၵႅင်ႉၵမ်ႁဵတ်းၸွမ်း Military Code of Conduct – COC ၼၼ်ႉယူႇ ၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ DVB  ဢွၵ်ႇဝႆႉမိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 20 July 2020 ၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပေႃႉထုပ်ႉ ယိုဝ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း / တၢႆ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 June 2020 ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉႁႃလွၵ်းလၢႆး ၵႄႈလိတ်ႈတူဝ်ယူႇ လႄႈ ဢမ်ႇပႆႇယွမ်းႁပ်ႉတင်းၽိတ်း လွင်ႈလႆႈပူၼ်ႉပႅၼ် ႁဵတ်းတီႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈဝႃႈ တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ၵူၼ်း 30,000 ပၢႆ ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။ 
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း