သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 တပ်ႉၵွင် လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ဝၼ်းထပ်းၵၼ်

ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်း လႆႈ 9−10 ဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း သွင်ဝၼ်းထပ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႂ်းမိူင်း။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 9 February 2021 (လိူၼ်ၵမ်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 12:15 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 22 ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းတီႈ သၢႆၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ တပ်ႉၶမယ 504 ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းတီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ၶလယ 147 ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ တပ်ႉၶမယ 568 ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းတီႈ ၼမ်ႉၸလၢပ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်း 300 ပၢႆ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ပၵ်းသဝ်းဝႆႉတီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈၶၢႆးသဵမ် ဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ဢွၼ်တၢင်းလႄႈ သွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 10 February 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 4 တပ်ႉၵွင်ၼႆႉ ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ထႅင်ႈတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ဢိူင်ႇမိူင်းတုင် ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ လႄႈ သွင်ၽၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ၊ ထိုင်ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 15:00 မူင်းၼႆႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇလႄႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးၽၢႆႇလႂ် ထွႆႇဢွၵ်ႇပၢင်တိုၵ်းၼႆယဝ်ႉ၊ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် 60 MM ယိုဝ်းၸွမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၶႃး ဢမ်ႇယွမ်း 20 လုၵ်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ် သွင်ၽၢႆႇပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 9−10 February 2021 ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 ဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇၶိုၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 99 ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈၼွင်လိူဝ်ႇ ဢိူင်ႇၼႃးမွၼ် (ၼႃးဝွၼ်) ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 10 မိၼိတ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် တေႃႇထိုင်လိူၼ် February 2021 သဵင်ႈသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းလႄႈ တိုၵ်ႉဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၸွမ်းသွၵ်ႈတဝ်ႁႃ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၼႂ်းထိူၼ်ႇၼႂ်းၶိူဝ်းယူႇ၊ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇတွၼ်ႉႁဵတ်းၸွမ်းသေပွၵ်ႈလႄႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်သေ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸွမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပွၵ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ် ၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA တွၼ်ႈ 3 ၵၼ် 3 ၶေႃႈထီႉ 5 (ၵ) “ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉ တေလႆႈၵိုတ်းယိုတ်း ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်းၵုမ်းၼႃႈလိၼ်၊ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၸွပ်ႇသွၵ်ႈၼႃႈလိၼ်၊ ၵၢၼ်တိူဝ်းၶႂၢၵ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း၊ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉလၢႆးႁၢႆႉ လၢႆးၵျၢမ်းတိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်၊ ၵၢၼ်ထူဝ်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈတိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၽၢႆႇၼိုင်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ” မီးဝႆႉၸိူင်ႉၼႆ၊ ၶေႃႈထီႉ 8 (ၶ) “သင်ဝႃႈပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ မီးလွင်ႈလူဝ်ႇလႆႈၵႂႃႇမႃးၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ဢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းၽၢႆႇၼိုင်ႈၵုမ်းထိင်းဝႆႉၼၼ်ႉ သွင်ၽၢႆႇဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ဢဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ် ယဝ်ႉသေၵႂႃႇမႃး” မီးဝႆႉၸိူင်ႉၼႆသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈလိၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ ဢမ်ႇယွမ်းပွင်ႇလႅင်းတီႈ လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA သေပွၵ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 4 ပွၵ်ႈ (ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း 3 ပွၵ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ)။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသေ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉ RCSS/SSA ၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၼႂ်း 10 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ PPST ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 February 2021 ၸုမ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် PPST ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ မိူၼ်ၵၼ်။

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈ မီးပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်မိူင်း/ၵၢၼ်သိုၵ်း မႃးၵေႃႈ တေဢဝ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA သေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵႂႃႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း