သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈမိူင်းတူၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 25 March 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင် ႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းၵၼ်သေ လုၵ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းဢဵၵ်ႇ ဢိူင်ႇၽၢႆႇၶႄႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၵႂႃႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးတီႈၵွင်းႁူဝ်ၼမ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဢဵၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈမိူင်းတူၼ်

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:20 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 225 ၊ ၶလယ  277 ၊ ၶမယ 519 ႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်း ၸမ် 40 ၵေႃႉ ၵႂႃႇတႄႇပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၼ်တၢင်း လႄႈ သွင်ၽၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၵွင်းႁူဝ်ၼမ်ႉ ၸဵင်းၸၢၼ်း ဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ၸမ် 30 မိၼိတ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ NCA မီးဝႆႉဝႃႈ သင်ဝႃႈပႃးၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ်ၽၢႆႇၼိုင်ႈၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ (ႁႃလၢႆးၵပ်းသိုပ်ႇၵူႈပၢႆးပၢႆး) ပွင်ႇလႅင်းၵၼ် လႄႈ ဢဝ်ၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၵႂႃႇမႃးၼႆသေတႃႉ ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၼႆႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပွင်ႇလႅင်းထိုင်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ RCSS/SSA သင်သေ တင်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ၵူၺ်း ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 တပ်ႉၵွင် ၶိုၼ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈမိူင်းတူၼ်

ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ  ႁူဝ်ယွႆႈလွင်ႈလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင် ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 225 ၊ ၶလယ 277 ၊ ၶမယ 519 ၼႆႉ ငဝ်ႈတပ်ႉပၵ်းတီႈ မိူင်းတူၼ်သေ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၢၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) – 14 ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းသၢမ်ၸဵင်ႇ (တတၶ) ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 February 2020 ထိုင် 03 March 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၊ မိူင်းၼွင် ၊ ၵေးသီး သေ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် 24 ပွၵ်ႈၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း