သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တီႉၺွပ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ 4 ပႃး ၼႂ်းဝၼ်းသိၼ် လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း တီႈၵျွင်း

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA  ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃ လႄႈ ပႃးမိတ်ႈပႃးၶွၼ်ႉသေ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ/ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူး ၼႆယဝ်ႉ ၊ ယူႇတီႈသင်ႇၶၸဝ်ႈၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းၼႂ်းဝႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ၺွပ်းၵၼ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တီႉၺွပ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ 4 ပႃး ၼႂ်းဝၼ်းသိၼ် လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း တီႈၵျွင်း

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 August 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇလပ်း ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)  ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ႁႅင်းၵူၼ်း 7 ၵေႃႉၵႂႃႇတီႉၺွပ်းတူဝ် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဝၼ်ႇၼတႃႇရ တီႈဝတ်ႉၵျွင်း မဵဝ်ႉဢူးၶွင်း  လႄႈ တီႉၺွပ်းပႃး သင်ႇၶၸဝ်ႈ ထမ်ႇမပီႇယ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်း ဝတ်ႉၵျွင်း သူၺ်ႇသီႇဝ ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈသၢင်ႇ 2 ပႃး ႁူမ်ႈ 4 ပႃး ၼႆယဝ်ႉ ၊ သင်ႇၶၸဝ်ႈၶဝ် ထုၵ်ႇၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈ မီးလွင်ႈၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၵၢၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇပၼ် ၸုမ်းပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇမိူင်းရၶႅင်ႇ/တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇမိူင်းၶႅင်ႇ ALP/ALA ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၼင်ႈၵျွင်း ဝတ်ႉၵျွင်းလၸီႉ  လၢတ်ႈဝႃႈ “ဢၼ်ၺွပ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈၵႂႃႇ ၽွင်းၼႂ်းဝႃႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပေႃးလီ ၊ သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈလူဝ်ႇၸႅတ်ႈထၢမ်ၵၼ် သေလွင်ႈလွင်ႈၼႆ ဢွၵ်ႇဝႃႈယဝ်ႉ ၸင်ႇႁွင်ႇၵႂႃႇၵေႃႈလႆႈယူႇ ၊ လွင်ႈ AA တီႉၺွပ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈယူႇ ၊ တၵႃႇ ၸၢႆး/ယိင်း ဢၼ်မီးတီႈၵျွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈဝႃႈ AA တီႉၺွပ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ − ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တီႉၺွပ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈ 4 ပႃး ၼႂ်းဝၼ်းသိၼ် လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း တီႈၵျွင်း

ၵူၼ်းမိူင်း လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − တီႈဝတ်ႉၵျွင်းၼႆႉ မီးၸဝ်ႈသၢင်ႇ ၊ ၼၢႆးၶၢဝ် ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁတ်းၵႂႃႇဝႃႈသင် ၵွပ်ႈၶဝ်မီးမိတ်ႈမီးၶွၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ ဢွင်ႈတီႈၼႂ်းလုၵ်းၼွၼ်း သင်ႇၶၸဝ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇသွၵ်ႈ ၽၢၼ်ႉတူၺ်းယူႇ ၊ ၸိူဝ်းၶဝ် ဢဝ်ၸိူၵ်ႈမတ်ႉ သင်ႇၶၸဝ်ႈသေ ဢွၵ်ႇဝၢင်းၵျွင်းၵႂႃႇ − ၼႆလႆႈႁၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ BBC ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ဝၢႆးသေ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 18 August 2020 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 19 August 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 17:00 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈဝတ်ႉၵျွင်းဢၼ် သင်ႇၶၸဝ်ႈ ထုၵ်ႇၺွပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉလႄႈ လႆႈထူပ်းႁၼ် ၵွင်ႈ 2 လဝ်း ၊ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ 1,000 လုၵ်ႈ ၊ မၢၵ်ႇပွမ်း 14 လုၵ်ႈ ၊ မၢၵ်ႇ RPG 3 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မီးၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်းသေ ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ 4 ပႃး ၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တုမ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၸုမ်းလႂ်သင်။

တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ – ULA/AA လႄႈ ပႃႇတီႇပွတ်းပွႆႇမိူင်းရၶႅင်ႇ/တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇမိူင်းရၶႅင်ႇ – ALP/ALA ၼႆႉ မီးပၼ်ႁႃ ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ် လႄႈ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၵေႃႈမီး ၊ လုၵ်ႈတပ်ႉ ALP/ALA ထုၵ်ႇ ULA/AA တီႉၺွပ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးလၢႆပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ ၶွင်ႇသီႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈရၶႅင်ႇ ANC ၵေႃႈတူင်ႉၼိုင်မီးဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ သေ ဝၢႆးသေ UNFC ဢမ်ႇပေႃးဢွၵ်ႇ ၸိုဝ်ႈသဵင်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်း ANC ၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်ဢွၵ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉဢွၼ်ၵၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ လူမ်ႉၵွႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ႁူမ်ႈႁွမ်းတၢင်ႇမူႇၸုမ်းပႅတ်ႈယဝ်ႉ ၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း