သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပိုတ်းယိုဝ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸၼ်ႉသုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 23 March 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 06:00 မူင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပိုတ်းယိုဝ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸၼ်ႉသုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၵၢၼ်းၼီႇ ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး မိူင်းရၶႅင်ႇ။

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပိုတ်းယိုဝ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸၼ်ႉသုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ “သိုၵ်း AA ပိုတ်းယိုဝ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸၼ်ႉသုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သေ ၶတ်းၸႂ်လေႃႇတိုၵ်း ႁႂ်ႈၶဝ်ႈထိုင်လႆႈတင်းၼႂ်း သေတႃႉ သိုၵ်း AA ဢမ်ႇၶဝ်ႈထိုင်လႆႈသင် ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်းၵေႃႈ သိုၵ်း AA ယူႇတီႈၵႆသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵေႃႈမီး ၊ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသေၵေႃႉ လႄႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် တီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸၼ်ႉသုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈတမ်းၸႂ်လႆႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၶၢႆႇသုၶ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လၢတ်ႈဝႃႈ “လႆႈႁူႉဝႃႈဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေတႃႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈႁူဝ်ယွႆႈပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမႃးထိုင်တီႈတူဝ် ၶႃႈႁဝ်းသင်” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09 March 2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၽႃးပျူဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိၼ်းပျႃး သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းၼမ် လႄႈ ႁိူၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၾႆးမႆႈၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်ႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ-DVB

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း