သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယိုၼ်ႈမိုဝ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇတေလႅၵ်ႈပိၼ်ႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်း

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ယိုၼ်ႈမိုဝ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းရၶႅင်ႇဢၼ်ထုၵ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းတီႉၺွပ်းဝႆႉ  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA  ၼႆႉ သင်ဝႃႈၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ပေႃးၼႆၸိုင်  ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်သိုၵ်း ရၶႅင်ႇ AA တီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပွႆႇပၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ သိုၵ်း AA ၶႅင်ႇသုၶလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်း AA ၼႆႉ သင်ဝႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်တင်းသဵင်ႈ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပွႆႇပၼ် ဝႃႈၼႆ ၊ သင်ဝႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶႂ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းပေႃးၼႆၸိုင် ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ မီးလွင်ႈတေဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၵႂႃႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 11 November 2019 ၼၼ်ႉ သိုၵ်း AA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်ထၢင်ႇထိူမ် ၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်တင်း သိုၵ်း AA လႄႈသင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ထုၵ်ႇဢဝ်မၢႆမီႈၵူႈလၢႆးသေ တီႉၺွပ်းၼၼ်ႉလႄႈသင် သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းတင်းသဵင်ႈၼႆ ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်သိုၵ်း AA တီႉၺွပ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေပွႆႇပၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်း AA မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 November 2019 သေ ၽၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉတုမ်ႉတွပ်ႇပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ လွင်ႈတေလႅၵ်ႈၵူၼ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ သိုၵ်း AA မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 12 November 2019 ၼၼ်ႉဝႃႈ သိုၵ်း AA တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မီးယူႇ 30 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ ၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 November 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၵႃႇဝ ၸႄႈဝဵင်းပလတ်ႉဝ သေ သိုၵ်း AA တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းသိုၵ်ႈမၢၼ်ႈ 13 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၶုၼ်ႁၢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၵႅမ်ၶုၼ်ႁၢၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်း AA တီႉၺွပ်းလႆႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ထုၵ်ႇၺွပ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ဢူးမွင်ႇမွင်ႇသူဝ်း ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်းတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢၼ်သိုၵ်း AA ယိုၼ်ႈမိုဝ်းတေႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေလႅၵ်ႈၵူၼ်းၵၼ်ၼႆႉ သင်ဝႃႈသွင်ၽၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵွၼ်ႇ ၸင်ႇတေၵႄႈလိတ်ႈလႆႈ လွင်ႈပၼ်ႁႃ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ၶၢတ်ႈလၢမ်းဝႃႈ တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႂ်းပီၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵၢဝ်ႇၼႄးဝႃႈၵပ်း ၵၢႆႇတင်းသိုၵ်း AA သေ တီႉၺွပ်းဝႆႉၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵႂႃႇ 100 ပၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ သဵၼ်ႈမၢႆၵူၼ်း ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်တင်းသိုၵ်း AA သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉတႄႉ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႆႇမီးလွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – RFA
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း