သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶျၢင်း

သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈယူၵ်ႉဝ ၸႄႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ မိူင်းၶျၢင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။
ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 27 June 2022 (လိူၼ်ၸဵတ်းလပ်း ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11:00 မူင်းပၢႆ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၸွမ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈယူၵ်ႉဝ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတပ်ႉဝႆႉတီႈၼႂ်းဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတင်ႈၶိူင်ႈလူင်သေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇဢွင်ႈတီႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။
ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈၶဝ်သွင်ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် မွၵ်ႈ 10 မိၼိတ်ႉၼႆႉ လႄႈ လႆႈငိၼ်းပႃးသဵင်ၵွင်ႈလူင် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ ယိုဝ်းဢွၵ်ႇတပ်ႉၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 5 ၵမ်းၼႆႉ၊ လွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇတႄႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်းသင် − ဝႃႈၼႆ။
မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26 May 2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈဢပွင်ႇတႃး ၸႄႈဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ သေ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းဝဵင်းပလႅတ်ႉဝ မိူင်းၶျၢင်း လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈလႆႈပၢႆႈၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။
ၼႂ်းလိူၼ် June 2022 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၵႆႉမီးလွင်ႈလမ်းတီႉၺွပ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းၵၼ် လႄႈ ၵႆႉမီးပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၶျၢင်း တင်း ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ယူႇယဝ်ႉ။
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း