သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶဝ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႈယတေႉတွင်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 May 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 02:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ တၸိၼ်ႇမျၢႆႇ  တီႈၼႂ်းဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽူႈၶၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA မီးဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 200 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈတၸိၼ်ႇမျၢႆႇ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉသေ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် မီးပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 10 ၵေႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းပလိၵ်ႈၼၼ်ႉ 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 1 ၵေႃႉ ႁၢႆလၢႆဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶဝ်ႈတိုၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 02:00 မူင်း ၽွင်းၼႃႈမိူင်းတိုၵ်ႉလပ်းသိင်ႇမိုတ်းတၼ်လႄႈ ယွၼ်ႉၽၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ မီးဢဵၼ်ႁႅင်းၼမ်သေ ဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉၸႂ်ႉမၢၵ်ႇလူင်မၢၵ်ႇဢွၼ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးႁႅင်းၵူၼ်းဢေႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပလိၵ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁၢႆၵႂႃႇၸွမ်းသေ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 05:00  မူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈဢၼ်ၵိုတ်းၵမ်ႈၽွင်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸင်ႇလၢႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇၸွမ်းတီႈ တပ်ႉၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်မီးႁိမ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ တပ်ႉပႂ်လႅၼ်လိၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တၸိၼ်ႇမျၢႆႇ ထုၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သၢႆသိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်သေ ၶူၼ်ႉသွၵ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼၼ်ႉသေ ၸွမ်းႁႃၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁၢႆဝႆႉၼၼ်ႉယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2019 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA လႆႈၶဝ်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမၢၼ်ႈ ယူႇ 3 ပွၵ်ႈ တီႈတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်မီးတီႈ ၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇပွၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ ပွၵ်ႈထီႉ 2 တီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပုင်ႇၼႃးၸုၼ်း လႄႈ ပွၵ်ႈသၢမ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇတီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမျွၵ်ႉဢူးသေ လွင်ႈသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းတီႈတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တၸိၼ်ႇမျၢႆႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသီႇယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ တပ်ႉပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ တႃႇႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတြႃး မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈႁူမ်ႇငမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းၶဝ်ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တႄႉယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ယူႇတႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႈသေ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈမီးလွင်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းတင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ႁဵတ်းၵၢၼ် သိုၵ်း တိုၵ်းတေႃးၸိူဝ်းၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး  ဢွင်ႈတီႈတပ်ႉပလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တီႈၵဵပ်းၶိူင်ႈ ၵွင်ႈၵၢင်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈႁူဝ်ပီႊ 2020 လိူၼ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈ ဝၼ်းထီႉ 2 ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇတီႈ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် တၸိၼ်ႇမျၢႆႇ 4 ၵေႃႉ ၵႂႃႇထုၵ်ႈငိုၼ်းလိူၼ်သေ ပွၵ်ႈမႃးပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းတီႈတပ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းၸူၼ်ႁိမ်ဢဝ်ငိုၼ်းလိူၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းပွတ်းတၢင်းလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ 2 ၵေႃႉ ႁၢႆလၢႆၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်သေ လွင်ႈၸိူင်ႉၼႆၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃးယူႇ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶေႃႈမုၼ်း − Irrawaddy

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း