သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ

ဝၢႆးသေ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU  ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈ ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇယဝ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃႇပုၼ်ႇ မိူင်းယၢင်း ဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် ႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉၸုမ်း (5) ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU လႄႈ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU တႅမ်ႈလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း သူင်ႇၵႂႃႇပၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈသေတႃႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁဵတ်းတိၵ်းတိၵ်းလႄႈ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU ၼႆႉသေ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေဢမ်ႇသိုပ်ႇပဵၼ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19 February 2020 ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇပျေႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ သေ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ၽၢႆႇႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU သမ်ႉ ပတူဝ်ႇသေႃးၵွႆႇထူးဝိၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU ဢွၼ်ႁူဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈ ဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ပတူဝ်ႇသေႃးၵွႆႇထူးဝိၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ပၼ်ႁႃၼႂ်းၵႄႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း KNU သေ ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉသွင်ၽၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေတႃႉ ဢမ်ႇတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သင်သေၶေႃႈ၊ ၵူၺ်းတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ တေဢၢၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉ ႁႃၶေႃႈတွပ်ႇၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ်သွင်ၽၢႆႇ ပေႃးတေႁပ်ႉႁွင်းလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉ 22 February 2020 ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ဝၢႆးသေ ၸုမ်းဢုပ်ႇ ဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉသွင်ၽၢႆႇ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၼေႇပျီႇတေႃႇယဝ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU သိုပ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃႇပုၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 February 2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇသင်သေ ႁွတ်ႈၽႅဝ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၽႃႇပုၼ်ႇ  ၵႂႃႇၽႃႇၺႃး တပ်ႉၽႄ (3)၊ တပ်ႉၵွင် (102)၊ တပ်ႉၸုမ်း (5) ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသေ ၽၢႆႇႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း KNU တႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်၊ ဢွင်ႈတီႈသွင်ၽၢႆႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်း တေႃႇပေႃးထိုင်ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းဢၼ် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် February 2020 ၼႆႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် ႁူမ်ႈတုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်း (KNU) ၸႄႈတွၼ်ႈၽႃႇပုၼ်ႇ မိူင်းယၢင်း သေဢမ်ႇၵႃး ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႃး သူၼ်ႁႆႈၼႃးၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ (300) ပၢႆ ပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေး သေ ၶၢႆႉပၢႆႈၵႂႃႇ ယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈလွတ်ႈၽေး ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – 7 day news
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း