သိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ယိုဝ်းတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်းရီးယၢၼ်းၸၢၼ်း လႄႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈၶၢပ်ႈတူဝ်

မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၵူဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၵႂႃႇၽႄႈလၢမ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းၶဝ် လႄႈ လႆႈပိုတ်းယိုဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတမ်ႇငႃႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ႁိမ်းလႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈၼမ်ႉ သွင်ၽၢၵ်ႈမိူင်း။

ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတမ်ႇငႃႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ဢၼ်မီးဢႃႇယု 47 ပီႊ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁေႃႈႁိူဝ်းၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁိမ်းၵုၼ်ယူင်ႇပျွင်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း လႅၼ်ၶႅၼ်ႈၼႃႈၼမ်ႉ သွင်ၽၢၵ်ႈမိူင်း မွၵ်ႈ 6 လၵ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈႁၢႆတူဝ်ၵႂႃႇ လူၺ်ႈဢမ်ႇႁူႉ လွင်ႈတၢင်း မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ဝႃႈၼႆ ၊ ဝၢႆးမႃး လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽၢႆႇတပ်ႉၼမ်ႉ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းတၢႆထင်တီႈယဝ်ႉ ဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းၸၢၵ်ႈ ထွၵ်ႇသႂ်ႇၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆးသေ ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ တီႈၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းထီႉ 24 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လၢတ်ႈဝႃႈ − မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ) ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇတပ်ႉၼမ်ႉ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းသႂ်ႇ သိူဝ်ႈႁႄႉၵင်ႈတႃႇဢမ်ႇၸူမ်ၼမ်ႉ တီႈၼႂ်း ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ သေ မိူဝ်ႈၶဝ်ပႆႇလႆႈၶႂၢင်ႉယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈယူႇတီႈၵႆ ႁွင်ႉပၢဝ်ႇၸႅတ်ႈ ထၢမ်တူၺ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ် ၽၢႆႇတမ်ႇငႃႈ ၵေႃႉၼၼ်ႉယူႇ ဝၢႆးသေ လႆႈၶႂၢင်ႉတင်းၼိူဝ်ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈယိုဝ်းမၼ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းၼမ်ႉ လႄႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႃး ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆး တီႈၼႂ်းၼမ်ႉၵမ်းလဵဝ် ၊ ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်လႆႈထူပ်းႁၼ်ယဝ်ႉ ၊ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၵူၼ်း (ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်း/ဢမ်ႇဝႆႉ ၵႃႈၶၼ်ၵူၼ်း) လႄႈ တိုၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယူႇယဝ်ႉ − ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ယိုဝ်းတၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်းရီးယၢၼ်းၸၢၼ်း လႄႈ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ပႅတ်ႈၶၢပ်ႈတူဝ်

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ − လၢမ်းၶၢတ်ႈတူၺ်းတႄႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵေႃႉၼႆႉ လႅပ်ႈတေလုၵ်ႉ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း သေ လၵ်ႉၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇ တီႈမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၊ လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လၵ်ႉၶၢႆႉတီႈယူႇၵႂႃႇ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၼႆႉ မီးဢေႇႁႅင်းၼႃႇ ၊ လွင်ႈၶၢႆႉတီႈယူႇၸိူင်ႉၼႆ ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးၼႆတႄႉ ဢမ်ႇဝႃႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၊ ဢၼ်ၽၢႆႇတပ်ႉၼမ်ႉ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ပိုတ်းယိုဝ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ လႅပ်ႈတေပဵၼ် ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်းၸိူင်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ယႃႇပေႁႂ်ႈၶဝ်ႈထိုင်လႆႈ ၼႂ်းမိူင်းၶဝ်ၸိူင်ႉၼၼ် − လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႆႈသူင်ႇၶၢဝ်ႇ ၸူး မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ တႃႇၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃလွင်ႈၼႆႉသေတႃႉ ၽၢႆႇၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈၵႂၢမ်း သူင်ႇတွပ်ႇၶိုၼ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 August 2020 ၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ လႆႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်း ပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် ႁႂ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းလႆႈၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇႁၢင်ႇၵႆ လိၼ်လိၼ် မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ မွၵ်ႈ 1 ၵီႇလူဝ်ႇမီႇတိူဝ်ႇ  လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်းလႆႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း COVID-19 ဢၼ်တေၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09 June 2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ KCNA ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ယူႇတီႈ မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇ သေ တေလႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလူင် ဢၼ်ၼိုင်ႈယူႇ ၊ လုမ်းၵပ်းသၢၼ်သွင်မိူင်း ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းၵေးသွင်း (Kaesong) ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေတႄႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵမ်းလဵဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၵေႃႈယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇမႃး ၼင်ႈတေႃႇၼႃႈသေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင် တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်း ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၶဝ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆယူႇ။

လွင်ႈၽၢႆႇသိုၵ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးႁွင်ႇၶဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ် တီႈၼႂ်းၸၢၵ်ႈလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လၵ်ႉထွမ်ႇၸွ[မ်းယူႇၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶေႃႈမုၼ်းတီႈ − BBC

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း