သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းၸူၼ်

ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႆႈပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းၸူၼ် ၸိူဝ်းႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ဢႃႇယု 8 ၶူပ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 May 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ)  တၢင်းၽၢႆႇ သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 28 March  2023 လႄႈ 16 April 2023 ၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းၸူၼ် 2 ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢၢၼ်းၶျၢႆႇၵေႃး (An Caiguo) ဢႃႇယု 20 ပီႊ၊ ယၢဝ်းယူင်းသျိင်ႇ (Yao Yongxin) ဢႃႇယု 16 ပီႊ သေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၶႃသွင်ၵေႃႉ လႄႈ လႆႈႁူႉဝႃႈ ဢၢၼ်းၶျၢႆႇၵေႃး ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉႁႅမ်တၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယု 8 ၶူပ်ႇ၊ ယၢဝ်းယူင်ႇသျိင်ႇ သမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းၵၢၼ်တီႉၺွပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။

သိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းႁၢႆႉၵူၼ်းၸူၼ်

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈပိူင်ပဵၼ်မၼ်းသမ်ႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 March 2022 ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတီႉၺွပ်းဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 8 ၶူပ်ႇ တီႈၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈသေ သမ်ႉၶိုၼ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈတၢင်းႁိူၼ်း ဢဝ်ငိုၼ်းၶႄႇ  500,000 ယွမ်ႇ ၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ်တူဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးၶိုၼ်းၼႆလႄႈ ယူႇတီႈ ပေႃႈမႄႈသမ်ႉ မီးငိုၼ်းပၼ်ၵႂႃႇလႆႈ 250,000 ယွမ်ႇၵူၺ်းဝႃႈၼႆ၊ ယွၼ်ႉငိုၼ်း ဢမ်ႇၵုမ်ႇထူၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇလၢတ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ဢၢၼ်းၶျၢႆႇၵေႃး လႆႈႁႅမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢႆပႅတ်ႈ၊ ယွၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႆႈပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ဢၢၼ်းၶျၢႆႇၵေႃး ယဝ်ႉလႄႈ ယၢဝ်းယူင်းသျိင်ႇ ၼၼ်ႉသမ်ႉ  ၶဝ်ႈပႃးၼႂ်းၵၢၼ်တီႉၺွပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသေ လႆႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ တေႃႇၸူဝ်ႈဢသၢၵ်ႈၵႂႃႇ ယူႇယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 2 May 2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လႆႈပၼ်တၢမ်ႇတၢႆ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ 4 ၵေႃႉ ဢၼ်ပူၼ်ႉပႅၼ်လွင်ႈႁႅမ်တၢႆၵူၼ်း၊ ၸူၼ်ငိုၼ်းႁိမ်ငိုၼ်း၊ တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းတၢင်းလင် ဢဝ်ငိုၼ်းၼပ်ႉသႅၼ် ၵႂႃႇထုတ်ႇၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း