သိုၵ်းၶၢင် KIA တီႉၺွပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း (တႆးလႅင်) ၸၼ်ႉသုင်သွင်ၵေႃႉ လႄႈ ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ

လုၵ်ႈႁဵၼ်း (တႆးလႅင်) ၸၼ်ႉ 9 ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႄႈ ၸၼ်ႉ 10 ၵေႃႉၼိုင်ႈ (ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉ 10 ယဝ်ႉ ပႂ်ႉသွပ်ႇၶဝ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်) ဢၼ်ထုၵ်ႇ ၶွင်ႇလုၼ်း ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် သိုၵ်းၶၢင် KIA တီႉၺွပ်းပေႃႉထုပ်ႉ ဢဝ်တူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ် July 2020 ၼၼ်ႉ လႆႈတၢႆၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းမိုဝ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ယဝ်ႉလႄႈ ၸုမ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းတႆး လၢႆလၢႆၸုမ်း ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်း လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ ယူႇယဝ်ႉ။

သိုၵ်းၶၢင် KIA တီႉၺွပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း (တႆးလႅင်) ၸၼ်ႉသုင်သွင်ၵေႃႉ လႄႈ ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – The Voice of Shan-Ni”

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလႅင် The Voice of Shan-Ni  ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06 July 2020 ၼၼ်ႉ ၶွင်ႇလုၼ်း ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉၵွင် 26 သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်း မွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉသေ ပေႃႉထုပ်ႉ တီႉၺွပ်းဢဝ်တူဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း(တႆးလႅင်) သွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈပႃႁူၵ်ႉ ဢိူင်ႇသူၺ်ႇတုၼ်း ၸႄႈဝဵင်းႁူမ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း တိူင်းၸႄႈၵႅင်း လႄႈ ထိုင်ဝၼ်းထီႉ 22 July 2020 သိုၵ်းၶၢင် KIA  လၢတ်ႈတီႈပေႃႈမႄႈၶဝ်သွင်ၵေႃႉဝႃႈ လႆႈတၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆယူႇ။

သိုၵ်းၶၢင် KIA တီႉၺွပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း (တႆးလႅင်) ၸၼ်ႉသုင်သွင်ၵေႃႉ လႄႈ ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – The Voice of Shan-Ni”

လုင်းဢၢႆႈသၢၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈ တၢၼ်ႉၸိၼ်ႇဢွင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ − မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁွင်ႉႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇထူပ်းသေ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း KIA လၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈသူၶဝ်တၢႆၵႂႃႇယဝ်ႉ တေႁဵတ်းပၼ် ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်ၵိုတ်းတၢင်းလင် ပေႃးႁၢၼ်ႉၸႂ်လွင်ႈၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ ၊ ၵၢင်ၸႂ်ၶႃႈႁဝ်းတႄႉ ၶႂ်ႈႁၼ်ၶၢပ်ႈတူဝ်လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈႁဝ်း လႄႈ တေတုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈလႆႈၶၢပ်ႈတူဝ် လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈႁဝ်းၵူၺ်း ၊ လုၵ်ႈၸၢႆးၶႃႈႁဝ်း ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉ ၸုပ်ႈ 1 တီႈလုမ်းၽွင်းတၢင် ဢမေႇရိၵၢၼ် ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉသေ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းမႃးတၢင်းႁိူၼ်းလႄႈ သမ်ႉတေၵႂႃႇသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈထႅင်ႈၼႆသေ လႆႈၵႂႃႇပႂ်ႉႁိူဝ်းၸၢၵ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 06 July 2020 လႄႈ ၊ ႁိူဝ်းၸၢၵ်ႈသမ်ႉ မႃးဝၼ်းထီႉ 07 July  − ၼႆယဝ်ႉ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်လႆႈတၢႆၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းမိုဝ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈ တၢၼ်ႉၸိၼ်ႇဢွင်ႇ မီးဢႃႇယု 18 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းဢၢႆႈသၢၼ်း ႁဵၼ်းၸၼ်ႉ 10 ယဝ်ႉ မိူဝ်ႈပီႊ 2018−2019 တီႈဝဵင်းမူင်ႇယႂႃႇ လႄႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၊ ၸေႃႇမဵဝ်းဢူး မီးဢႃႇယု 17 ပီႊ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၺူဝ်ႇဢူး တိုၵ်ႉတေၶဝ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ 9 (ပဵၼ်ၶိူဝ်းတႆးတင်း 2 ၵေႃႉ) ၼႆယူႇ။

သိုၵ်းၶၢင် KIA တီႉၺွပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း (တႆးလႅင်) ၸၼ်ႉသုင်သွင်ၵေႃႉ လႄႈ ႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈ
“ၶႅပ်းႁၢင်ႈ – The Voice of Shan-Ni ၊ ၵေႃႉၵၢင် ပဵၼ်ဢူးဝိၼ်းၼၢႆႇ”

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06 July 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 19:00 မူင်းပၢႆ ၶွင်ႇလုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းသေ ဢဝ်ၵွင်ႈပေႃႉထုပ်ႉ ဢူးဝိၼ်းၼၢႆႇ (ၸၢဝ်းတႆး) ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽွင်းမၼ်းတိုၵ်ႉၼင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်း ၸွမ်းပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းလၢၼ်ႉတီႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈသႄႇသိၼ်း ဢိူင်ႇႁၢဝ်ႇပႃး ယဝ်ႉသေ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 23:00 မူင်း သိုပ်ႇၵႂႃႇပေႃႉထုပ်ႉ တီႉၺွပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တၢၼ်ႉၸိၼ်ႇဢွင်ႇ လႄႈ ၸေႃႇမဵဝ်းဢူး တီႈဝၢၼ်ႈသႄႇသိၼ်း ၼႆ လႆႈႁၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတႆးလႅင် The voice of Shan-Ni ဢွၵ်ႇဝႆႉ (မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး) ၼင်ႇၼႆ။

ပႃႇတီႇၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် SSP ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 23 July 2020 ၼၼ်ႉဝႃႈ လွင်ႈသိုၵ်းၶၢင် KIA တီႉၺွပ်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႅင် သေ ႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်းႁိူၼ်း ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇထုတ်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ဢိၵ်ႇတင်း လူလၢႆႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႅင်တင်းသဵင်ႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈ  လႄႈ လႆႈတႅမ်ႈမၢႆပိုၼ်းဝႆႉ လွင်ႈၸဵပ်းသႅပ်ႇၼႆႉယူႇ ၊ လုၵ်ႉတီႈပိူင်ပဵၼ် ဢၼ်သိုၵ်းၶၢင် KIA ပေႃႉထုပ်ႉ/ႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉသေ သင်ဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈ လႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼိုင်ႈ မီးပၼ်ႁႃလွင်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်မႃးၼႆၸိုင် တိုၼ်းပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈသိုၵ်းၶၢင် KIA ပေႃႉထုပ်ႉႁႅမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် 2 ၵေႃႉတၢႆၼႆႉသေ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်မုၼ်းလႅင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးလႅင် TNDP ၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶတ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းမိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း