သိုၵ်းၶၢင် KIA သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ငိုၼ်း ၵႃႈလူႉသုမ်း ၵူၼ်းၸၢဝ်းလီသူး 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ

ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA သၢႆႈတႅၼ်း ပၼ်ငိုၼ်း ၵႃႈလူႉသုမ်း ၵူၼ်းၸၢဝ်းလီသူး 3 ၵေႃႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉၺွပ်းဝႆႉ သေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ လႄႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ပေႃႉႁႅမ် လႆႈတၢင်းၸဵပ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵူၼ်းလီသူး ဢၼ်ထုၵ်ႇ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼႆႉသေ ၸုမ်းၵေႃႇမတီႇငူပ်ႉငီႉ ၽၢႆႇလီသူး ၊ ၸုမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၊ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ဢၼ်ၵိုတ်းၽၢႆႇလင် လႄႈ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၸုမ်း သိုၵ်း KIA ၶဝ် ႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇၵုမ် လႆႈၸႂ်ၵၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 May 2019 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸၢဝ်းလီသူး 3 ၵေႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုၵ်း KIA ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵႃႈလူႉသုမ်း ၼႆသေ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်း KIA သၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉလႂ် 150 သႅၼ်ပျုး လႄႈ ၵေႃႉဢၼ် ထုၵ်ႇ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ပေႃႉႁႅမ်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပၼ်ငိုၼ်း ၵႃႈ ယူတ်းယႃ 40 သႅၼ်ပျုး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၸၢဝ်းလီသူး 4 ၵေႃႉ ယူဝၢၼ်ႈ ပၼ်ႇၵွၵ်ႉၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၸုမ်းသိုၵ်း KIA တိၺွပ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11 March 2019 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၽႃၵၢၼ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းၶၢင် သေ ထုၵ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆ 3 ၵေႃႉ ပၢႆႈလွတ်ႈၵႂႃႇ 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – RFA

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း