သိုၵ်းၶၢင် KIA ၵဵပ်းၶွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ ၸမ် 300 သႅၼ်ပျႃး

သိုၵ်းၶၢင် KIA လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈသူင်ႇထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶွင် ၶွမ်ႇမၼီႇယထၢႆႉ သူၺ်ႇတမိၼ်ႇ ၵၢဝ်ႉၵလၢတ်ႉ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁႂ်ႈသၢင်းပၼ်ၶွၼ်ႇ ၼပ်ႉႁူဝ်သႅၼ်ပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 August 2019 ၽူႈၵုမ်းၽၢႆႇၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်း မၢႆ 4 သိုၵ်းၶၢင် KIA တႅမ်ႈလိၵ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း သူင်ႇထိုင် ၸဝ်ႈၶွင် ၶွမ်ႇမၼီႇယထၢႆႉ သူၺ်ႇတမိၼ်ႇ ၵၢဝ်ႉၵလၢတ်ႉ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း မၢႆၾူင်း ၸွမ်းၼင်ႇၵိုၵ်းၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ (မၢႆၾူင်း – 0,947,129,104 / 09,776,286,935) သေ  သၢင်းပၼ်ၶွၼ်ႇ တႃႇသၢင်ႉငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 26,000,000 ပျႃး လႄႈ ပေႃးဝၼ်းထီႉ 30 August ၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း သင်ဝႃႈ လုတ်ႈႁၢမ်းၵၢၼ်သၢင်းၶွၼ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်လၢတ်ႈဝႆႉ ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် တေဢဝ်တၢင်းၽိတ်းထိုင်တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 August 2019 သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁွင်ႉၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ဝၢၼ်ႈတီးမ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ သေ တဵၵ်းသိုဝ်ႉတီႈလိၼ် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈတီးမ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇႁၼ်လီ ဢမ်ႇလႆႈၶၢႆပၼ် ဝႃႈၼႆ ၊ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 09 December 2015 ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၶၢဝ်ႇၶၢင် KIA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵိင်ၽႄ မိူင်းၶၢင် ဝႃႈၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း