သိုၵ်းၶၢင် KIA ၵၢင်မၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်း လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတၼၢႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ 16 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 12:00 မူင်း ၼၼ်ႉ ၸုမ်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ၵၢင်မၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်း လူတ်ႉၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းတၼၢႆးသေ တေၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈတယူင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၼၢႆး မိူင်းၶၢင် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼေတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The 74 Media ဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၺႃး သိုၵ်းၶၢင် KIA ၵၢင်မၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်း တီႈၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶူဝ်တဝၢၼ်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈပၼႅတ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 September 2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႈတီႈဝၢၼ်ႈတယူင်ႇသေ ၽႄႁဵတ်းသွင်ၸုမ်း ၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈလႃႉၵျႃးပွမ်ႇ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၵႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းတၼၢႆးသေ တေမႃးႁပ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးတၢင်းဝၢၼ်ႈလႃႉၵျႃးပွမ်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA တပ်ႉၵွင် 45  ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်းလႄႈ လႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 3 ၵမ်း ယဝ်ႉ သိုပ်ႇမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၼႆႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်သေ တႄႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08 September 2021လႄႈ ၵမ်းၵမ်းမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸေႈဝဵင်းတၼၢႆး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 September 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင် KIA ၵၢင်မၢၵ်ႇမူၵ်းတိုၵ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းသျိၼ်ႇပျူၺ်ႇယၢၼ်ႇ ဢၼ်မီးႁိမ်း တၢင်းတေဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈတယူင်ႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ လႆႈတႄႇပဵၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:00 မူင်း ထိုင် 08:00 မူင်း ႁၢဝ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းႁႅင်းသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 4 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ဢၢင်ႈဢိင်  –   The 74 media / kachinwaaves

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း