သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသႄႇသိၼ်း ဢိူင်ႇႁွင်းပႃး ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ်လႄႈ သုမ်းပႃးတပ်ႉပၢင်သဝ်း ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ
“သိုၵ်းၶၢင်”

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11 March 2021 (လိူၼ်သၢမ်လွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 03:00 မူင်း မိူင်းပႆႇလႅင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉၵွင် 26 ၽၢႆႇတႂ်ႈတပ်ႉၸုမ်း 9 KIA ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈႁိမ်း ဝၢၼ်ႈသႄႇသိၼ်း လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈယိုဝ်းၵၼ်ထိုင် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 05:00 ၼႆယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ် လႄႈ တူၵ်းသုမ်းၵူၼ်းၵမ်ႈၽွင်ႈသေ လႆႈထွႆဢွၵ်ႇတပ်ႉပၼ် သိုၵ်းၶၢင် KIA ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၼေႃႇပူႇ ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA လႄႈ Kachin news group ဝႃႈ − ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းသေ ဢမ်ႇလႆႈၸီႉသင်ႇဝႆႉ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈတိုၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၸွမ်းဝဵင်း၊ လွင်ႈၼႆႉတေပဵၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉတၢင်းတႂ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁင်းၵူၺ်း၊  ဝၢႆးသေ သိမ်းယႃႉပႅတ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈသႄႇသိၼ်းယဝ်ႉ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်းတၢင်း တပ်ႉၵွင် 26 ၼၼ်ႉယူႇ− ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 11 March 2021 ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင် တပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီၵၼ်တင်း KIA ၼၼ်ႉ မွတ်ႇယႃႉဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇမီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း