သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉႁူင်းပလိၵ်ႈ

သိုၵ်းၶၢင် KIA ၵႂႃႇပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉႁူင်းပလိၵ်ႈ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼိူဝ် ဝၢၼ်ႈမေႃႇလၵိၼ်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင်။

သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဝ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉႁူင်းပလိၵ်ႈ
“ႁၢင်ႈ − သိုၵ်းၶၢင်”

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၶၢင် Kachin News Group ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 18 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 6 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မိူင်းပႆႇလႅင်း 01:-00 ထိုင် 02:00 မူင်းၼၼ်ႉ တပ်ႉၵွင် 6 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉၸုမ်း 9 သိုၵ်းၶၢင် KIA ၵႂႃႇပိုတ်ႇယိုဝ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ (မၢႆ−30) သေ ၽၢႆႇပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ မီးၵူၼ်းတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ လႄႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈ (ဢမ်ႇႁူႉပဵၼ်ၶွင်ၽႂ်) ၵႂႃႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸိုဝ်ႈ ဢူးၵျေႃႇပၸၢၼ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇလၵိၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 March 2021 တပ်ႉၸုမ်း 9 KIA ပၼ်ၾၢင်ႉထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ် ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉဝႃႈ  ၸဵမ်ၵၢင်ဝၼ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ယႃႇပေပၼ်ၶႂၢင်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉလိုဝ်ႈသဝ်း/ၼွၼ်း ၸွမ်းႁိူၼ်း (ပူၵ်ႉၵူဝ်ႇသုၼ်ႇတူဝ်ၵေႃႈလီ)၊ ၸွမ်းဢၢင်ႇၶႂၢင်ႇ ဢွင်ႈတီႈသႃႇသၼႃႇ၊ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၊ လွင်ႈဢဝ် ၵႃးသုၼ်ႇတူဝ်၊ ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်းဢွၵ်ႇတၢင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵႃးဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်း ၶွမ်ႇမၼီႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇပေတၢင်ႇ ၵူၼ်း၊ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတင်းၵိၼ် ဢိၵ်ႇတင်း မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ ယႃႇပေဢဝ်ၽႃႈယၢင်ႁူမ်ႈၵႃးသေ ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 March 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်ႇထေႃႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဢိၼ်ႇၵျၢၼ်းယၢင် သေ မီးၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းယူႇၸမ်ပၢင်တိုၵ်း လႆႈပၢႆႈၽေး 200 ပၢႆ။

မိူဝ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း KIA, AA, MNDAA, TNLA 4 ၸုမ်းၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႃႇတေ ပဵၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်းပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ BCA ၼႆႉယဝ်ႉ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ဢမ်ႇလႆႈႁူမ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်ၸွမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း