သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းတူၵ်းသုမ်းၼမ်

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 7 July 2021 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃၶၢင် (KIA) ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ မိူင်းၶၢင်လႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တူၵ်းသုမ်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 07:00 မူင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်း သၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပႆတၢင်း ၶိုၼ်ႈမႃးတင်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးဢွင်ႇ (ဆိုင်းအောင်ရွာ) ဢိူင်ႇၼမ်ႉမေႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉလႄႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်ယူႇ၊ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵႃး 2 လမ်း တေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၶဝ် လႄႈ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ၵႂႃႇဢေႃႈ၊ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇႁတ်းသိုပ်ႇပႆႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈယဝ်ႉသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈၵႂႃႇ မူၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းၵျွင်းၽြႃး ဝၢၼ်ႈသၢႆးဢွင်ႇဢေႃႈ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းဝၢၼ်ႈ တႃႇမၶၼ်ႇ ပႆတၢင်းၶိုၼ်ႈမႃးၶႃႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးၵေႃႈၶိုၼ်ႈမႃး မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ ၺႃးသိုၵ်း KIA ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်းလႄႈ လႅပ်ႈတေမၢတ်ႇၸဵပ်းတူၵ်းသုမ်းၼမ်ဝႆႉဢေႃႈ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း လူၺ်ႈဢမ်ႇတြႃးယဝ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA တင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်းၵမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၽႃၵၢၼ်ႉ လႄႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ မိူင်းၶၢင် လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင် တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လူႉလႅဝ်တင်းၼမ်၊ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ သိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇလႄႈ ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေး ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – Kachinwaves

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း