သိုၵ်းၶၢင် KIA ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ

ၽွင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပႂ်ႉယၢမ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းၶၢင် KIA ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိုၵ်း တီႈဢၼ်ၸမ်ႁွတ်ႈဝၢၼ်ႈၼမ်ၸိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၸေႊၼႃး (မျိတ်ႉၵျီးၼႃး) မိူင်းၶၢင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈမီးၸၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈယိုၼ်ယၼ်ၵႂႃႇတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ − မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 April 2021 တပ်ႉၵွင် 11 ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် တပ်ႉၸုမ်း 2 KIA ၼၼ်ႉ ဢဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ (မၢၵ်ႇႁၢင်ႈ) တိုၵ်းၵႃး ၸုမ်းၵေႃႈၵၢၼ်ႁၢႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်တေႁွတ်ႈတီႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ၸိၼ်ႇ သေ မိူဝ်ႈလဵဝ်တိုၵ်ႉထတ်းတူၺ်းယူႇ လွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၸုမ်းၶဝ် − ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း လၢႆလၢႆပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းမိူင်းၶၢင်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းၶၢင် KIA သိမ်းလႆႈတပ်ႉပၢင်သဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 7 တပ်ႉၼႆႉၼႆ လႆႈႁၼ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇ DVB ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸွမ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းယၢင်း လႄႈ မိူင်းၶၢင်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းယၢင်း မီး 30,000 ပၢႆယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇ မီးၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း