သိုၵ်းၶၢင် KIA/KIO တဵၵ်းတဵင်ႁွင်ႉ ႁူဝ်ၶွင်းပွၵ်ႉ ပူႇၵႄႇ/ပူႇၵၢင်ႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်သေ ႁႂ်ႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇပၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 : 00 မူင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA/KIO ဢၼ်ယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝၢၼ်ႈၶႃလႅၼ်ႇ ဢထမ်ႇမတဵၵ်းတဵင် ႁွင်ႉဢဝ် ၵေႃႇမတီႇၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် ႁူဝ်ၶွင်းၼႂ်းပွၵ်ႉ ၊ ပူႇၵႄႇ/ပူႇၵၢင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး သေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈ ဝၢၼ်ႈၶႃလႅၼ်ႇ(ၽၢႆႇၵွင်း) ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆးၼႆႉ မီးႁႃႈပွၵ်ႉ ၊ ႁူဝ်ၶွင်းၼႂ်းပွၵ်ႉၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တင်းႁႃႈၵေႃႉသေ ၸဵမ်ႁူဝ်ၶွင်း ပူႇၵၢင်ႉပူႇၵႄႇ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ မီးမွၵ်ႈ 20 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင် KIA/KIO ၸီႉသင်လၢတ်ႈ ႁူဝ်ၶွင်း ဢိၵ်ႇတင်း ပူႇၵႄႇပူႇၵၢင်ႉဝႃႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်း ပၢင်ႇသၢႆး ၵူႈပွၵ်ႉ ၊ ၵူႈဝၢၼ်ႈ တေလႆႈၵဵပ်းၶွၼ်ႇပၼ်ၶဝ် တႃႇၼႂ်းပီႊ 2019 တေႃႇပေႃးထိုင် 2020 ၊ ၼိုင်ႈႁိူၼ်း တေလႆႈသႂ်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ် 1 တၢင် ၊ ၵိူဝ် 1 ၸွႆႉ ၊ ပေႃးဢမ်ႇသႂ်ႇၶဝ်ႈ တေသႂ်ႇငိုၼ်း ပေႃးၼႆၸိုင် ၼိုင်ႈႁိူၼ်းတေလႆႈသႂ်ႇ ငိုၼ်း 33,000 (သၢမ်မိုၼ်ႇသၢမ်ႁဵင်) ပျႃး ၊ သိုၵ်း KIA/KIO ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ သင်ဝႃႈ ႁိူၼ်းလႂ် သၢၼ်ၶတ်းဢမ်သႂ်ႇၶွၼ်ႇပၼ်ၶဝ် ပေႃးၼႆၸိုင် တၵ်းတေပၼ်တၢမ်ႇ ၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၼႂ်းလိူၼ် August 2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA/KIO တဵၵ်းတဵင် ဢထမ်ႇမ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈလၢၼ်ႉတၢင်းၶၢႆၵုၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉလႂ် ႁႂ်ႈၵႂႃႇသႂၢင်းပၼ်ငိုၼ်း 150,000 (ၼိုင်ႈသႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇ) ပျႃး တီႈလုမ်းသိုၵ်းၶၢင်ၶဝ် ဝၢၼ်ႈၶႃလႅၼ်ႇ(ၽၢႆႇၵွင်း) ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢၼ်ႈၶႃလႅၼ်ႇ(ၽၢႆႇၵွင်း)ၼႆႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး မွၵ်ႈ 5-6 လၵ်းသေ မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းပၢင်ႇသၢႆး ၵႂႃႇမိူင်းၵူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ ၊ သိုၵ်းၶၢင် KIO/KIA ယင်းၽႅတ်ႉလႅၼ် ႁူဝ်ၶွင်း လႄႈ ပူႇၵႄႇပူႇ ၵၢင်ႉဝႃႈ သိုၵ်းၶၢင် KIO/KIA ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈပၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်ဢၼ်လဵဝ် ယင်းၵႅတ်ႇၶႄႇႁႄႉၵင်ႈပႃး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၶိူဝ်းၶိူဝ်းၼႆလႄႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းၶဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ သိုၵ်းၶၢင် ဢၼ်မႃးယူႇ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈမႃးႁိမ်ဢဝ်ၶွင်တႆး ၊ မႃးယူႇၸွမ်းၼႃႈတီႈ ၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ် ဢၼ်ယူႇသဝ်းမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈလႂ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၊ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ သိုၵ်းမီးလၢႆမူႇလၢႆၸုမ်းၵေႃႈယဝ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် လွင်ႈဢၼ်တၢင်ႇၸုမ်းယွၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်တႃႇပုၼ်ႈၶဝ်ၵူၺ်း ၵွပ်ႈၼႆ ပေႃးသိုၵ်းၶၢင် KIA/KIO ယွၼ်းၵေႃႈ တေလႆႈသႂၢင်းပၼ်ၶွၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း