သိုၵ်းၶႄႇလႄႈ သိုၵ်းဢိၼ်းတီးယႃး ၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႅင်ႈ

ၽၢႆႇသိုၵ်းဢိၼ်းတီးယႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ သိုၵ်းၶႄႇလႄႈ သိုၵ်းဢိၼ်းတီးယႃး ၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႅင်ႈ၊ မီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းသွင်ၽၢႆႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း BBC ဢၢင်ႈဢိင်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ပူၼ်ႉမႃး ဢွင်ႈတီႈၽၢႆႇႁွင်ႇ ၸႄႈမိူင်းသိတ်ႉၶိမ်း (Sikkim) လႅၼ်လိၼ်ၸၢပ်ႈ မိူင်းၶႄႇ လႄႈ ဢိၼ်းတီးယႃး ဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဢိၼ်းတီးယႃး ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းဢိၼ်းတီးယႃး ႁႄႉႁၢမ်ႈသိုၵ်းၶႄႇ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႅၼ်လိၼ်ဢိၼ်းတီးယႃးလႄႈ သွင်ၽၢႆႇ ၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်သေ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဢိၼ်းတီးယႃး မၢင်ဢၼ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵွၼ်ႈႁိၼ်၊ မႆႉၶွၼ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ၽွင်ႈယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်တႅၵ်ႇသေၵမ်းၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်ၼႆႉသေ Zhao Lijian ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈၸွမ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

Zhao Lijian လၢတ်ႈဝႃႈ − ၽၢႆႇၶႄႇမီးလွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်လီယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေမီး လွင်ႈၵတ်းယဵၼ် ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ဢိၼ်းတီးယႃး၊ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ၽၢႆႇဢိၼ်းတီးယႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈၵုမ်းထိင်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းလီ ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် တေဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉၵေႃႈ ငိူင်ႉဝႄႈပၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ လီယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵုမ်းထတ်းလိၵ်ႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမိူင်းၶႄႇ Global Times တႅမ်ႈတၢင်ႇဝႆႉၼိူဝ် Account သုၼ်ႇတူဝ်ဝႆႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လႆႈၵဵပ်းသၢႆမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသိုၵ်းၶႄႇ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်း လႅၼ်လိၼ် မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈမီးလွင်ႈ ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈလိၼ်သေပွၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် June 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းတင်းသွင်မိူင်း ဢၼ်ပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်တင်းသွင်ၽၢႆႇ လႆႈၽိတ်းမေႃး တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၼ် ၸႂ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းၶွၼ်ႉမႆႉ ပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢိၼ်းတီးယႃး လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ 20 ၵေႃႉ တႄႇဢဝ်ၼၼ်ႉမႃး ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ တိူဝ်းလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇဝႆႉယူႇတႃႇသေႇလႄႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈတႃႇသေႇၼႆယဝ်ႉ။

ဢွင်ႈတီႈဢၼ်သိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ ၵႆႉမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႇတူႇလႃႇ (Nathu La) ၸႄႈမိူင်းသိတ်ႉၶိမ်း (Sikkim) မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ ၸႄႈမိူင်းတိပႅတ်ႉ (Tibet) မိူင်းၶႄႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈၵၢင် မိူင်းၼေႇပေႃးလ် (Nepal) လႄႈ မိူင်းပူႇတၢၼ်ႇ (Bhutan) ဝႃႈၼႆ။    

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း