သိုၵ်း KIA တဵၵ်းတဵင်ထၢမ်သိုဝ်ႉ တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 9 August 2019 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 11 : 00 မူင်း သိုၵ်း KIA ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း (မၢႆ 9) တူးဝႃးဢၢႆႈပူး တဵၵ်းတဵင်ႁွင်ႉ ပူႇၵေႇၼႂ်းဢိူင်ႇတီးမႃႉ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီးမႃႉ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်တီႈဝၢၼ်ႈတီးမႃႉသေ လၢတ်ႈဝႃႈ တေသိုဝ်ႉဢဝ် တီႈလိၼ်သူၼ် ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈတီးမႃႉ တေတႄႇဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ တႃႇလင်ႁိူၼ်း မွၵ်ႈ 45 လင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ယွၼ်ႉပဵၼ်တီႈလိၼ်သူၼ် ပူႇမွၼ်ၼၢႆးယႃႈ ႁဵတ်းဝႆႉပၼ် လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီးမႃႉ ဢမ်ႇၽွမ်ႉတႃႇတေၶၢႆပၼ်လႃးလႃး၊ သိုၵ်း KIA တူးဝႃးဢၢႆႈပူးလၢတ်ႈဝႃႈ ၽွမ်ႉၵေႃႈ တေဢဝ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵေႃႈ တေဢဝ် ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တေႃႇပေႃးထိုင်ဝၼ်းထီႉ 13 August 2019 တေႁွင်ႉ ပၢင်ၵုမ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် တွပ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ၊ ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 August 2019 ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပွတ်းတွၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုမ် တီးမႃႉ မီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈ ပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် MNDAA၊ TNLA၊ AA လႄႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 August 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09 : 00 မူင်း သိုၵ်း KIA တူးဝႃးဢၢႆႈပူး လႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉ ႁူမ်ႈ 3 ၵေႃႉ ႁွင်ႉပူႇၵေႇ၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ/ထဝ်ႈၼႃး ဝၢၼ်ႈတီးမႃႉ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ထႅင်ႈ သေ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ တေသိုဝ်ႉတီႈလိၼ် ၽၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈတီးမႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇၽွမ်ႉ တႃႇတေၶၢႆပၼ်လႆႈၼႆ လႄႈ တူးဝႃးဢၢႆႈပူး ၸင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တေႁႃတီႈလိၼ်သေတီႈတီႈ မႃးလႅၵ်ႈဢဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ပူႇၵေႇ၊ ထဝ်ႈဝၢၼ်ႈ/ထဝ်ႈၼႃး ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတီးမႃႉတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈလိၼ်ဢၼ် သိုၵ်း KIA တေမႃး လႅၵ်ႈဢဝ်ၼႆႉ ပေႃးၵျိူၵ်ႈ ၸင်ႇတေၽွမ်ႉလႅၵ်ႈ ပေႃးဢမ်ႇၵျိူၵ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉလႅၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ၊ တူးဝႃးဢၢႆႈပူး လၢတ်ႈဝႃႈ ပေႃးႁႃလႆႈတီႈလိၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၶိုၼ်းႁွင်ႉ ပၢင်ၵုမ်ထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း