သိုၵ်း MNDAA လႄႈ သိုၵ်း TNLA ႁူမ်ႈတင်း PDF ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉပျီႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 5 June 2023 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 5 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တင်း တပ်ႉၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁူမ်ႈၵၼ်သေၶဝ်ႈတိုၵ်း တပ်ႉပျီႇတုၸိတ်ႉဝၢၼ်ႈပၢင်ႇ ဢၼ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးလိုဝ်ႈသဝ်းဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း တီႈၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉ႞ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ မိူင်းပႆႇလႅင်းလီၼၼ်ႉ ငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇပေႃးပၼ်းလူင်ၵႂႃႇ လႆႈႁုဝႃႈပဵၼ်သိုၵ်းလွႆ TNLA သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တင်း PDF ၶဝ် 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶဝ်ႈလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းပျီႇတုၸိတ်ႉ တီႈတပ်ႉပျီႇတုၸိတ်ႉ ဢၼ်မီးၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်းၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ” ၼႆယဝ်ႉ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ သိုၵ်း TNLA, MNDAA, PDF ၶဝ် 3 ၸုမ်း ႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 300 ႁိမ်းႁွမ်း လုၵ်ႉတင်းမိူင်းယေႃသေ လူင်းမႃးတင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်းလၢႆလၢႆဝၼ်းယဝ်ႉ ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်သၢမ်ၸုမ်း မၢင်ၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ တႄႇပိုတ်းယိုဝ်း ၸူးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းပျီႇတုၸိတ်ႉ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ “ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတႄႉ ပေႃးလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမူၵ်းၸွမ်းၸွၵ်ႉၸွမ်းၸဵင်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးလုၵ်းၵေႃႈ ပၢႆႈပႅပ်ႉၼႂ်းလုၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼႃႇ ဝၢႆးသဵင်ၵွင်ယဵၼ်တၢၼ်ႇတၢၼ်ႇ ၸင်ႇဢွၼ်ၵၼ်မႃးသေႃႉ တီႈၵျွင်းပၢင်ႁုင်းၶႃႈဢေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ လႅပ်ႈတေပႆႇယဵၼ်လႆႈၶႃႈ ငိၼ်းဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈၵေႃႈ တိုၵ်ႉဢွၵ်ႇမႃးထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းထႅင်ႈယူႇ သိုၵ်းဢၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးယူႇ” လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ပၢႆႈမႃးသွၼ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉတီႈ ၵျွင်းပၢင်ႁုင်းၼၼ်ႉ မီး 80 ပၢႆလႄႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅမ်ႉသေ မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ပၢႆႈၵႂႃႇၵေႃႉႁူးၵေႃႉတၢင်း လွင်ႈလူႉသုမ်း ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈတင်း လွင်ႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းတင်းသွင်ၽၢႆႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 1,2 June 2023 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း TNLA, AA, MNDAA တင်း ၸုမ်းၵေႃႇသၢင်ႈၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် လႄႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ NSPNC ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်ၵႂႃႇ တီႈမိူင်းလႃးသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်သင်သေ မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်ထီႉ 4 June 2023 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ သိုၵ်း MNDAA ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉတူႈ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီႁွင်ႇလႄႈ  ထိုင်မႃးမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း TNLA, MNDAA, PDF ၶဝ် 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶဝ်ႈတိုၵ်းၸူး သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပျီႇတုၸိတ်ႉသေဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်ႈတိုၵ်းပႃးတီႈတပ်ႉ ၶမရ 507 လႃႈသဵဝ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉႁိမ်းဝၢၼ်ႈဢၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း