သိုၵ်း SSPP တင်း TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်း RCSS/SSA လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း/တၢႆ

ဝၢႆးသေ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူမ်ႈၵၼ် ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်တင်းၼမ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶႅၼ်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း သိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP တင်း သိုၵ်း TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇ ၼႃႈသိုၵ်းၸူး RCSS/SSA ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး။

သိုၵ်း SSPP တင်း TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်းယိုဝ်း RCSS/SSA လႄႈ မီးၵူၼ်းမိူင်းလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း/တၢႆ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 23 March 2021 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊ 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 06:00 မူင်း သိုၵ်း TNLA လႄႈ သိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP ႁူမ်ႈၵၼ်ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်မၢၵ်ႇမိုဝ်း ဢိူင်ႇတေႃႉသၢင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး လႄႈ ၽၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ မၢၵ်ႇၵႂႃႇတူၵ်းတႅၵ်ႇ တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း 4 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉလႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ် 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း 4 ၵေႃႉ ဢၼ်တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၸုမ်းဢူၺ်းလီၼၼ်ႉ ပဵၼ် (1) ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ လႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ်တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်၊ (2) ၼၢင်းၵျီး (ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း ၸၢႆးဢွင်ႇၵျေႃႇ) တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၶႃၽၢႆႇၶႂႃပုတ်းၵႂႃႇ လႄႈ ၶႃၽၢႆႇသၢႆႉၵေႃႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း၊ (3) ပႃႈၽူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၶႅၼ်ၽၢႆႇၶႂႃ၊ (4) ပႃႈၵမ်ႇ ၵေႃႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းတူဝ်ႁႅင်းဝႆႉၼႆ လႅင်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွင်ႇမႃးၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − မိူဝ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းလွႆလႄႈသိုၵ်းၶူဝ်းၶဵဝ် ဢၼ်ယူႇတီႈဝတ်ႉဝၢၼ်ႈၵွင်းဝွင်းၼၼ်ႉ ပေႃးၶဝ်ႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ပႆတင်းလႄႈႁၼ်လူတ်ႉ ၵႂႃႇၵႂႃႇမႃးမႃးၼႆ ၶဝ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈ ၵၢမ်ႇလီသေမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ဢမ်ႇတၼ်းတိူဝ်ႉ ၸပ်းၺႃးၽႂ်၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇပႆႇႁတ်းဢွၵ်ႇႁိူၼ်းၵၼ်ၶႃႈ − လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 3 March 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်း SSPP, TNLA ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼွင်ဢေႃႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး တီႈၼႃႈၽၢၵ်ႇ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ သေ မၼ်းၼၢင်းလႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

“RCSS/SSA၊ သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 March 2021”

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 March 2021 တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ယႃႈမႃႉ 6 သႅၼ်မဵတ်ႉ၊ ယႃႈၽိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 10 ၵီႇလူဝ်ႇ၊ ယႃႈလမ်တင်းၼမ် တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းၼိမ် ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး၊ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ − လႆႈဢဝ်မႃးတီႈတၢင်းၽၢႆႇဢွၵ်ႇမိူင်းၼွင် ထုင်ႉၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ လႄႈ ပဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶွင်ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈ − လၢတ်ႈဝႃႈၼႆ။

“RCSS/SSA၊ သင်ႇၶၸဝ်ႈ၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 March 2021”

ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢမ်ႇပႆႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈတိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်တၢင်း လႄႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ဝႆႉၵူၺ်းသေ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ RCSS/SSA လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၽၢႆႇလဵဝ်တေႃႇ သိုၵ်း TNLA တႄႇဝၼ်းထီႉ 7 February – 21 May 2021 ယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း